Planprogram for mulig deponi i Brevik

Gå til hovedinnhold

Planprogram for mulig deponi i Brevik

Forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve i Brevik, sendes nå ut på høring.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Naturvernere og lokalbefolkningen i Brevik i Telemark protesterer kraftig mot at Norcems tidligere kalkgruver i Brevik kan bli nytt lagringssted for uorganisk farlig avfall.

I dag lagres dette på Langøya ved Holmestrand, men der er lageret snart fullt.

Regjeringen ønsker derfor en konsekvensutredning i Dalen gruver i Brevik for et nytt avfallsdeponi.

Kommunen sier nei

Porsgrunn har sagt nei til en slik utredning, fordi de ikke ønsker dette i kommunen.

Huseiernes Landsforbund har også vært engasjert i denne saken, og mener at avfallsdeponiet blir planlagt for nært eksisterende boligområde. Dette vil komme tett på befolkningen.

Den lille byen blir regnet som en av Norges best bevarte seilskutebyer. Mange innbyggere frykter derfor at Bjørn Rune Gjelsten og hans selskap NOAH, vil rasere det lille lokalsamfunnet ved å etablere deponiet et steinkast unna bebyggelsen i Brevik.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, påpekte selv i et høringsbrev i forbindelse med arbeidet med storulykkeforskriften fra 2016, viktigheten av å plassere storulykkevirksomheter i tilstrekkelig avstand fra bebyggelse:

«I kommunene er det mange eksempler på at det ikke er tatt hensyn til den risiko som storulykkevirksomheter representerer. Konkret har dette gitt seg utslag i at det ikke er opprettholdt tilfredsstillende avstand mellom storulykkevirksomheter og annen bebyggelse. Ved en eventuell storulykke i disse virksomhetene, vil derfor skadeomfanget kunne bli større. På sikt kan en slik nærhet også medføre betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser.» 

Krav til arealplanlegging har ikke vært tilstrekkelig implementert i regelverket, og dermed er det ofte kort mellom bebyggelse og industri. I det nye planprogrammet legges det ikke opp til prosessanlegg i Brevik. 

Det vil bli søkt om fornyet tillatelse for behandlingsanlegget på Langøya som sikrer drift av prosessanlegget etter at deponiet for farlig avfall på Langøya er fullt.

Det vil heller ikke bli trailertrafikk gjennom byen som fryktet tidligere. Det er lagt opp til båttransport til et nytt skjermet kaianlegg.

Miljødirektoratet har på sin side anbefalt Brevik som alternativ, og vurdert at et deponi for uorganisk farlig avfall ikke vil føre til en vesentlig økning i belastningen på nærmiljøet ut fra dagens nivå. Her kan du lese direktoratets anbefaling.

Konsekvensutredning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnevnt Klima- og miljødepartementet som ansvarlig myndighet for å fastsette planprogrammet.

Det sentrale i arbeidet med konsekvensutredningen, vil være å utrede om Dalen gruve er egnet til deponi for behandlet uorganisk farlig avfall.

Muligheten for bygging av kaianlegg ved Kongkleiv med adkomsttunnel fra kai til deponi i Dalen gruve, skal også utredes.

Konsekvensutredningen skal avklare hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn.

Den skal også foreslå tiltak for å unngå, begrense, istandsette og om mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn.

Mulig å komme med innspill

Forslag til planprogrammet for Dalen gruve med tilhørende kaianlegg og adkomsttunnel, sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Forslaget er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller. Forslag til planprogram er tilgjengelig her. 

Basert på merknader og innspill under høring av planprogrammet, vil det bli fastsatt et endelig planprogram som skal legges til grunn for arbeidet med konsekvensutredningen.

Skriftlige merknader kan rettes til Klima- og miljødepartementet, postmottak@kld.dep.no, innen 31. januar 2018. Merk e-posten: “forslag til planprogram - Dalen gruve”.

Det vil også bli avholdt et offentlig møte om forslag til planprogram i Brevik Kulturhus 10. januar kl. 18.30-20.00.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler