Hvis leieforholdet skjærer seg

Gå til hovedinnhold

Hvis leieforholdet skjærer seg

I Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim kan både utleier og leier av bolig bringe tvister inn for Husleietvistutvalget.

 

Alle tvister starter normalt i forliksrådet. Det finnes forliksråd i alle kommuner. Husleietvistutvalget, som er et raskt og rimelig alternativ, er en førsteinstans som er sidestilt med forliksrådet. Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim. Utvalget kan både megle og treffe avgjørelse. Alle tvisteløserne er jurister med spesiell kompetanse innen husleierett. Formålet med Husleietvistutvalget er å tilby parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister, og utvalget er en førsteinstans sidestilt med forliksrådet.

 

Husleietvistutvalget

 

Både utleiere og leiere kan bringe saker inn for utvalget. Det skal opplyses om man vil møte med advokat. Den som bringer saken inn for utvalget, må betale et rettsgebyr. Rettsgebyret har siden 01.01.06 vært kr 860,-. Kvittering for betaling skal legges ved klagen.

Når en sak er mottatt av Husleietvistutvalget, vil den bli sendt til motparten for en uttalelse. Normalt vil partene deretter møtes til megling. En av utvalgets nøytrale saksledere vil i så fall være megler. Sakslederen skal hjelpe partene til å forhandle seg frem til et forlik.

Dersom megling ikke fører frem, vil sakslederen sammen med en representant fra Norges Leieboerforening og en representant fra Huseiernes Landsforbund avgjøre saken. Saken avgjøres etter at både leier og utleier har uttalt seg. Forlik og avgjørelser får virkning som rettskraftig dom dersom de ikke blir brakt inn for tingretten innen en frist på én måned.

 

Forliksrådet

 

Forliksrådet er et kommunalt oppnevnt meglingsorgan som finnes i alle kommuner. Forliksrådet er også førsteinstans i rettssystemet, under de alminnelige domstolene. Rådet behandler kun sivile saker, aldri straffesaker, og avsier heller aldri dom i saker som er for vanskelige eller omfattende. Slike saker sendes videre til en høyere rettsinstans. Dom kan avsies i saker som man finner tilstrekkelig opplyst, eller der innklagede part ikke møter. Forliksrådet kan ikke behandle saker som kan avgjøres av Husleietvistutvalget. Tvister som gjelder leie av forretningslokaler, ferie- og fritidsboliger samt hotellrom og lignende faller utenfor Husleietvistutvalgets myndighetsområde og behandles i forliksrådet.

En forliksklage behandles vanligvis i den kommunen hvor innklagede bor eller har forretningssted. I forliksklagen må det kort angis hva som kreves og grunnlaget for dette, samt utførlig navn og adresse til innklagede. All viktig informasjon og dokumentasjon må vedlegges. Forliksrådet sender så en kopi av klagen til den innklagede, og denne gis mulighet for et tilsvar. Godtar innklagede klagerens påstand, avsies dom på dette grunnlaget. Lar innklagede være å svare, avsier Forliksrådet uteblivelsesdom i tråd med klagerens påstand. Bestrides påstanden, innkalles det til megling. Dersom innklagede ikke møter, kan forliksrådet avsi uteblivelsesdom hvis klageren krever det.

Behandlingen av en sak i Forliksrådet foregår på en mer uformell måte enn i de fastlagte mønstre for domstolene, og man trenger derfor ikke advokat. Forliksrådet vil først og fremst se om det er rom for et forlik mellom partene. Forliksmegling er unntatt offentligheten, og et forlik har samme virkning som en rettskraftig dom.

Oppnås ikke forlik, fortsetter saken over i domsforhandlinger. I denne fasen er det lov å ha med prosessfullmektig. Da kan saken avsluttes med at forliksrådet avsier dom. Dommen må bygge på norske lover og gjeldende rett. Dersom det ikke ankes, blir dommen endelig. Alle dommer kan ankes til tingretten innen én måned.

Å få en sak behandlet av forliksrådet, koster ett rettsgebyr, pt. 860 kroner. Gebyr betales av den som har begjært forretningen, og beløpet må innbetales på forhånd.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer