Flere kan gå fra leie til eie

Gå til hovedinnhold

Flere kan gå fra leie til eie

Flere hushold med lave inntekter kan bli boligeiere med økt bruk av startlån og bostøtte fra Husbanken, viser ny forskning fra NOVA.

- Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig, dette gjelder også hushold med lave inntekter, sier NOVA-forsker Kristin Aarland.

Både politikere og media har satt søkelyset på at det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, særlig etter at kravet om 15 prosent egenkapital ble innført høsten 2011. I den offentlige debatten har det vært fokusert på at unge voksne med en gjennomsnittlig økonomi har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. 

Aarland har forfattet NOVA-notatet "Eieretablering blant hushold med lave inntekter" på vegne av Husbanken. Her undersøker hun hvor mange som kan klare å gå over til å eie bolig med støtte fra Husbanken. 
 

Leie versus eie

For hushold som leide bolig og mottok bostøtte ved begynnelsen av 2006, 2007, 2008 og 2009, beregner Aarland at mellom 18 og 37 prosent av dem i stedet kunne ha eid bolig, og at dette kunne ha skjedd innenfor rammene av boligsosiale virkemidler.

- De aller fleste ville også ha klart å beholde boligen frem til slutten av 2011. Det ser vi når vi studerer inntektsutviklingen deres i samme periode, påpeker Aarland.  
 
- For de som faktisk kunne ha eid en bolig, analyserer vi også hva som skjer dersom man får et utgiftssjokk på 100.000 kroner etter ett år.
 
Her har finansieringsalternativet stor betydning for husholdenes økonomiske evne til fortsatt å kunne betjene boutgiftene.
 
- Hvis ekstrautgiften kan innlemmes i startlånet og nedbetales over restløpetiden, er det svært få som ramler ut av eiergruppen. Hvis husholdene derimot må velge et dyrere finansieringsalternativ, har et slikt utgiftssjokk en svært negativ, men varierende, effekt på eierandelen over tid, utdyper hun.
 

Best i kommuneklassen
 

En mindre del av prosjektet gikk ut på å se nærmere på hvordan noen kommuner jobber for å etablere vanskeligstilte i eid bolig. Asker, Malvik og Sandnes kommune samt en bydel i Oslo ble valgt ut.
 
- De tre kommunene kan sies å ha kommet særlig langt i arbeidet med å fremme eieretablering blant hushold med lave inntekter, forteller Aarland.
 
– Erfaringene herfra kan være til god hjelp for andre. Det går på alt fra å etablere gode rutiner på hvordan man oppsøker personer i målgruppen, og hvordan man best koordinerer innsatsen mellom alle involverte instanser.
 

Om Husbankens virkemidler

Husbanken forvalter et sett av boligsosiale virkemidler som kan hjelpe også de som har begrensede økonomiske ressurser, til å bli boligeiere. Husbanken samarbeider med kommunene om virkemidlene, og alle søknader går via kommunale instanser.
 
Blant virkemidlene er bostøtten, som også gjelder for boligeiere, startlån, som kan brukes til enten topp- eller fullfinansiering, og etableringstilskudd. Ved bruk av startlån kan en under visse forutsetninger omgå kravet om egenfinansiering.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler