Er aldersgrense lov i borettslag og sameier?

Gå til hovedinnhold

Er aldersgrense lov i borettslag og sameier?

En rekke leiligheter er kun til salgs for personer over 50 eller 60 år. Er en slik aldersgrense lovlig?

- Typisk og relativt vanlig for et klausulert borettslag eller sameie, er et ønske om at kun seniorer skal bo der, og det er en nedre aldersgrense for å kjøpe en leilighet, forteller advokat i Huseierne, Morten Fæste. Foto: ScanStockPhoto

Har et borettslag eller et sameie en vedtektsbestemt aldersgrense for eierskifte, kalles det klausulerte borettslag og sameier.

- Typisk og relativt vanlig for et klausulert borettslag eller sameie, er et ønske om at kun seniorer skal bo der, og det er en nedre aldersgrense for å kjøpe en leilighet, forteller advokat i Huseierne, Morten Fæste.

Samtidig som han kan fortelle at dette kan være greit, legger han til at andre aldersbegrensninger, som en øvre aldersgrense, vil kunne være en ulovlig diskriminering.

Forbud mot diskriminering

- Borettslagsloven har en generell bestemmelse om forbud mot diskriminering, blant annet på bakgrunn av alder, forklarer Fæste, og siterer:

«I vedtektene kan det ikkje setjast vilkår for å vere andelseigar som tek omsyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. Slike omstende kan ikkje reknast som sakleg grunn til å nekte godkjenning av ein andelseigar eller brukar eller ha vekt ved bruk av forkjøpsrett. Ved diskriminering gjeld likestillings- og diskrimineringsloven.»

Morten Fæste er advokat i Huseierne.

- Men i lovkommentaren til borettslagsloven fremgår det imidlertid at klausulerte seniorborettslag med nedre aldersgrense for kjøp, antakelig vil anses som en lovlig forskjellsbehandling etter likestillings- og diskrimineringsloven, understreker advokaten.

I lovkommentaren står det: ”Når det gjeld alder, er tanken at unntaket i likestillings- og diskrimineringslova § 9 om «lovlig forskjellsbehandling» likevel kan opne til dømes for nedre aldersgrense for seniorbustader.

Det kan altså være en klausul som hindrer at yngre personer, men ikke eldre, kan få kjøpe seg inn i  borettslaget eller sameiet.

Vilkår for forskjellsbehandling

I følge likestillings- og diskrimineringsloven er det tre vilkår som må være oppfylt for at forskjellsbehandlingen skal være lovlig:

Forskjellsbehandlingen må ha et saklig formål, den må være nødvendig for å oppnå formålet og forskjellsbehandlingen må ikke være uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

- I forarbeidene til likestillings- og diskrimineringsloven fremgår nettopp eksempelet med klausulerte boliger, sier Fæste.

Her fremgår det at «Nedre aldersgrenser i seniorboliger vil også kunne ha et saklig formål, dersom boligene er spesielt tilpasset eldre beboeres behov. På den annen side vil øvre aldersgrenser i et borettslag eller et sameie vanskelig kunne ha et saklig formål.»

- Forarbeidene viser til boliger som er spesielt tilpasset eldre beboere, men dette er nok ikke et absolutt krav for at en nedre aldersgrense skal være lovlig, forklarer advokaten, og legger til at dette må vurderes skjønnsmessig opp mot de øvrige vilkårene for lovlig forskjellsbehandling.

Klausulen for aldersgrense er bindende

- Eierseksjonsloven § 24, som regulerer seksjonerte sameier, bestemmer at seksjonseieren fritt kan selge egen seksjon, men annet ledd bestemmer at seksjonseiernes rettslige disposisjonsrett over seksjonen kan begrenses i vedtektene dersom de som berøres, samtykker i begrensningen, forklarer advokaten videre. 

Fæste sier at en slik begrensning typisk kan gjelde aldersgrense for kjøp av seksjon i sameiet, men ikke bare. I lovkommentaren til eierseksjonsloven fremgår det at begrensningen også kan gjelde en bestemt persongruppe – for eksempel funksjonshemmede eller medlemmer av en bestemt organisasjon.                    

- Når man kjøper seg inn i et slikt sameie, anses man for å ha godtatt begrensningen i vedtektene, slik at man dermed også blir bundet av en slik klausul, forteller han.

Det er derfor viktig å vite at når slike klausuler først er på plass, så vil man ikke kunne endre disse bestemmelsene uten at alle eierne er enige om det.

I noen tilfeller kan også en klausul om aldersgrense anses som en stiftelsesforutsetning for borettslaget, og da kan kanskje ikke klausulen fjernes uten samtykke fra stifteren av borettslaget.

Denne artikkelen ble først publisert i Hus&Bolig nummer 2 - 2024

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer