10 Tips om boligskatt

Gå til hovedinnhold

10 Tips om boligskatt

Huseiernes jurister gir deg ti gode råd om boligskatt før selvangivelsen skal leveres.


1.    Skattefri leieinntekt i enebolig.  Først: Leier du ut mindre enn halvparten av leieverdien (OBS: Arealet er ikke avgjørende, og husk at små hybler er mer verdt per kvm enn store familie¬boliger!), er inntekten skattefri. Dernest: Leier du ut MER enn halvparten av husets leieverdi er det skattefritt inntil kr 20.000. Men pass på: Bryter du den inntektsgrensen, blir all netto leieinntekt det året beskattet (med 28 %).

2.    Skattefri leieinntekt i tomannsbolig.  Selv om disse reglene nå er endret, får denne skatteskjerpelsen ikke virkning før til neste år!  Så for 2011 gjelder for siste gang: Eier du en tomannsbolig, er inntekten fra utleie av den del du ikke bor i, skattefri.  Det gjelder selv om leieverdien av denne er høyere enn leieverdien av den delen du bor i.  I tillegg kan du leie ut inntil halvparten av leieverdien av den delen du selv bor i.

3.    A. Ligningsverdi boligeiendom. Reglene for dette ble endret fra og med 2010, og verdien blir i store trekk utregnet etter areal, boligtype, byggeår og beliggen¬het.
Formuen settes til 25 % av verdien for din primærbolig, men 40 % av sekundær¬boliger, for eksempel utleie¬boliger.
B. Ligningsverdi fritidseiendom. Reglene her er som før, og for 2011 kan du bruke 2010-verdien uten tillegg.  Grensen mellom bolig og fritidseiendom er viktig. Her heter det: Skillet mellom boligeiendom og fritidseiendom skal bygge på karakter/særtrekk ved eiendommen. (Det er altså ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.)

4.    Urimelig høy ligningsverdi?  Selv med de nye reglene kan det være grunnlag for å få verdien satt ned.  Er lignings¬verdien høyere enn 30 % av markedsverdien av din bolig eller fritidsbolig, skal den settes ned hvis du krever det.  Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved takst, meglers verdi¬vurdering eller på annen måte.

5.    Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra.  Husk at dette også om¬¬fatter formidlingsprovisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritetsvikelse etc. 

6.    Er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri?  Har du eid boligen i minst ett år, og brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri.  Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg (aksepterer kjøpers bud) for tidlig!  Her har flere brent seg!

7.    Er et mulig tap ved salg av bolig fradragsberettiget?  Har du IKKE eid boligen i minst ett år, eller IKKE brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget.  Pass på at du selger eller flytter ut i tide!

8.    Hva med pendlerbolig?  Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan selges skattefritt eller skattepliktig etter reglene i punkt 4 og 5 over.  Men fritaket omfatter ikke en mulig utleid del av pendlerboligen!

9.    Møblert utleie.  Er utleien du driver skattepliktig, kan det være greit å leie ut fullt møblert.  Er møblene slike som du selv bruker før og etter leieforholdet, og dette ikke varer mer enn tre år, kan du hvert år føre 15 % av brutto leie til fradrag i leieinntekten.

10.    ”Utleie” til barna.  Husk at om voksne barn bruker en bolig du eier, vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå.  Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og slikt.  Da oppstår ingen skatteplikt for fordelen. 

Kilde: Huseiernes Landsforbund - Kontaktperson: adv. Einar Frigland, tel. 9061 5149

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer