Går mot fastpris for dem som leser av strømmåleren selv

Gå til hovedinnhold

Går mot fastpris for dem som leser av strømmåleren selv

Om man har fått gebyr for manuell avlesning av egen strømmåler og hvor høyt gebyret har vært, har tidligere variert fra nettselskap til nettselskap. Det kan det nå bli en slutt på.

AUTOMATISK AVLESNING: De nye AMS-målerne sender dataene dine automatisk, men de uten må fortsatt lese av manuelt. Det har resultert i gebyrer med ullik størrelse.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

De aller fleste strømkunder har nå fått på plass en automatisk strømmåler hvor dataene blir sendt uten at man selv trenger å foreta seg noe.

Men det er fortsatt noen strømkunder som av ulike årsaker ikke har automatisk strømmåler. Disse kundene må ha manuell avlesing av strømmåleren, og det har skapt mye uro.

Noen har måttet betale gebyrer opp mot 4000 kroner for å få den avlest en gang i året.

NVE forsøker nå å rydde opp i praksisen ved å sette en standard pris for manuell avlesning.

1500 kroner for alle

Frem til nå har nettselskapene selv kunnet beregne en slik tariff, og tilbakemeldingene fra kundene har vist at nettselskapene har en svært ulik praksis for hvilke kostnader som blir lagt til grunn for tariffen. Det fører til store variasjoner i størrelsen på gebyret.

NVE skriver selv at nettselskapene i noen tilfeller har beregnet for høyt gebyr for manuell avlesing av strømmåler. RME foreslår derfor en standardisert tariff for håndtering og kontroll av manuelt avleste måledata.

- Manuell avlesing av strømmåleren er en kontroll som må skje én gang i året. RME har foreslått en standardisert tariff, et fast beløp på 1500 kroner pluss moms, for å gjennomføre denne kontrollen. Dette beløpet ligger noe under det kostnadsnivået nettselskapene selv har rapportert å ha, sier Ove Flataker, direktør for RME i en pressemelding.

RME skriver at de håper forslaget bidrar til at ordningen er tydelig og forutsigbar både for kunden og nettselskapet.

Hvorfor har vi ny måler?

De aller fleste nordmenn har nå fått på plass automatiske strømmålere hjemme, populært kalt AMS-måler eller smartmåler.

De gjør det lettere å lese av nøyaktig strømforbruk, og det hele går automatisk uten at du som kunde trenger å foreta deg noe. Måleren gjør det også mulig å knytte sluttkundenes strømpris tettere opp mot spotprisen på kraftbørsen Nord Pool.

Med en manuell strømavlesning årlig derimot, må det gjøres estimater for å beregne hvor mye kundene skal betale for strømmen gjennom året. Her ligger striden om hvem som skal betale for at datene kommer inn og blir behandlet, og ikke minst hvor mye.

Huseierne leverte høringsinnspill

I høringen tidligere i år kom Huseierne med innspill.

Vi understreket at nettselskapene er monopolvirksomheter, og at vi som kunder ikke kan påvirke effektivitet, kvalitet og gebyrstruktur. Det er også vanskelig for forbrukerne å ettergå grunnlagene for selskapenes prising av de ulike tjenestene, så myndighetenes regulering av denne type virksomhet viktig.

Nettopp derfor støtter vi at et standardisert beløp/tariff for ikke-fjernavleste kunder forskriftsfestes, og er fornøyde med at RME her setter et tak på hvor mye nettselskapene kan belaste kundene sine for manuell avlesning.

På den måten unngår vi store variasjoner i gebyr, der noen betaler 1500 og andre betaler 4000 kroner.

Ikke krav om at nettselskapet leser av måleren

Samtidig innføres ikke krav om årlig stedlig kontrollavlesing, kun mulighet for dette. Det mener vi bør inngå som krav i forskriften. Hvis man skal kreve kunden for 1500 kroner årlig, bør det være en synlig tjeneste man betaler for. Den bør være lik for alle når prisen settes likt.

Så selv om det er positivt at man sikrer at tariff for ikke-fjernavleste kunder fastsettes som standardbeløp i forskrift, må ikke dette bli en hvilepute hvor nettselskapene krever inn penger for en tjeneste som ikke leveres i mange av tilfellene.

Det nevnes alternative måter å gjennomføre kontroll på, for eksempel kommunikasjon mellom kunden og nettselskapet via videostrømming hvor kunden viser frem måleren. Eventuelt kan det benyttes en app for å ta bilde av måleren i sanntid. Slike løsninger forutsetter jo medvirkning fra kunden, og spørsmålet er da om det er rimelig å ta 1500 i gebyr for manuell avlesning,

Huseierne mener derfor at klare føringer for hvordan kontroll skal foregå bør ligge til grunn, da det sikrer forutsigbarhet for sluttbrukerne og synliggjøring av hva man faktisk betaler for.

NVE/RME har nå sendt sitt forslag over til olje- og energidepartementet for vurdering og eventuell vedtakelse.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler