Forslag til ny husleielov: Vil øke minstetiden og gi rett til forlenging

Gå til hovedinnhold

Forslag til ny husleielov: Vil øke minstetiden og gi rett til forlenging

Minstetiden for tidsbestemte leieavtaler økes fra tre til fem år, og leieren får rett til å forlenge. Dette er blant forslagene som legges frem i dag fra husleielovutvalget. – Men leier du ut i boligen du selv bor i, unntas du fra disse endringene, påpeker advokat Anders Leisner i Huseierne.

Husleielovutvalget: Det regjeringsoppnevnte husleielovutvalget er bredt sammensatt, og har vært delt i flere av tilrådingene. 

Leier du ut hybelleiligheten, toppetasjen eller annen del av boligen du selv bor i? Da foreslås ingen endringer for din del i denne omgang.

- Huseierne er glade for at husleielovutvalget foreslår å videreføre dagens regler for utleie i enebolig eller tomannsbolig når utleieren bor i det samme huset, og ikke leier ut mer enn to boliger der, sier leder for politikk og samfunn i Huseierne, Carsten Pihl.

Carsten Pihl i Huseierne.

Han understreker at forutsigbarhet er viktig både for boligeiere og markedet.

- Private boliger utgjør jo en stor del av det norske leiemarkedet, og det er viktig at det fremdeles oppleves som trygt å leie ut i en bolig du selv bor i, påpeker Pihl.

Viktige endringsforslag

Leier du ut sekundærbolig(er) derimot, blir det trolig endringer i lovverket. Det regjeringsutnevnte husleielovutvalget leverte i dag sin første delrapport med forslag til endringer i husleieloven. Utvalget foreslår følgende endringer:

 • Øke minstetiden for tidsbestemte leieavtaler fra tre til fem år
 • Gi leieren rett til å forlenge en tidsbestemt leieavtale
 • Gjøre leierens rett til å si opp ufravikelig
 • Begrense utleierens mulighet til å endre begrunnelsen for en oppsigelse etter den er sendt

I utvalget sitter blant annet advokat Anders Leisner fra Huseierne. Han forteller at han stort sett har tilhørt mindretallet som ønsker at dagens regler om avtalens varighet beholdes som de er, uten en økning av minstetiden til fem år, og uten innføring av en fornyelsesrett.

Frykter færre utleieboliger på markedet

Leder for politikk og samfunn i Huseierne, Carsten Pihl, forklarer hvorfor Huseierne ikke har gått inn for en økning av minstetiden for tidsbegrensede leieavtaler fra tre til fem år:

- Vi mener dagens grense på tre år fungerer godt. En forlenging av minstetiden legger en større risiko over på utleier, sier Pihl.

Han frykter at dette kan føre til at færre ønsker å leie ut sekundærboliger, fordi det blir for uforutsigbart.

- I tillegg til økt skattetrykk og økte bokostnader, vil redusert forutsigbarhet kunne føre til at småskalautleiere trekker seg ut av markedet. Det vil føre til at boligene blir solgt, og mange av disse vil da forsvinne fra leiemarkedet. Det er ingen tjent med, heller ikke de som er avhengige av å leie og dermed får færre boliger å velge blant, sier Pihl.

Innskrenkning av eierråderetten

Huseiernes representant i utvalget har heller ikke gått inn for en rett for leieren til å kunne kreve forlengelse av tidsbestemte avtaler for fem år av gangen. (Dette forslaget omfatter altså ikke boliger som leies ut fra egen bolig, men vil omfatte alle som leier ut sekundærboliger.) 

Huseierne frykter at dette forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

- Forslaget vil medføre en ny rettstilstand og en betydelig innskrenkning av eierrådigheten. Dette må antas å få konsekvenser for tilgang av utleieboliger i det private småskalamarkedet, et segment som utgjør en betydelig andel av boliger som i dag tilbys for utleie, sier Pihl.

Merk: Det vil fortsatt, med det nye lovforslaget, være mulig å nekte forlengelse dersom man har en god grunn. Det kan for eksempel være at man planlegger å selge boligen, eller at voksne barn skal bruke den.

Dillemmaer i utvalget

Advokat Anders Leisner i Huseierne forklarer at utvalgets dilemma har vært å vurdere hvor langt man skal gå i å regulere botryggheten for langtidsleiere og samtidig ta vare på fleksibiliteten i leiemarkedet og forutsigbarheten for utleierne. 

- Mange av spørsmålene utvalget har tatt stilling til finnes det ikke ett opplagt svar på. I høringsrunden, og ved Stortingets endelige behandling, gjelder det å finne den beste løsningen når alle hensyn er veid opp mot hverandre, sier han.

Fakta:

Husleielovutvalget

 • Husleielovutvalget ble oppnevnt av regjeringen 16. juni 2023.
 • Utvalgets mandat er å gå gjennom husleieloven og vurdere, og foreslå, endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet.
 • Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre enn i dag ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte.

 

Huseierne mener:

Fra Huseiernes boligpolitiske program

Dette står i Huseiernes boligpolitiske program om utleie:

Et sunt, privat utleiemarked

Huseierne ønsker å bidra til at det fortsatt vil være et sunt, privat utleiemarked i Norge. Forbrukeres utleie er viktig for å skape fleksibilitet og mangfold i boligmarkedet. Derfor må det være enkle og gode regler som sikrer at vanlige forbrukere kan leie ut. Et godt privat utleiemarked skal bevare gode bomiljøer og prioritere langtidsutleie.

 • Det legges til rette for et sunt privat utleiemarked.
 • Skattefritak for utleie i egen bolig opprettholdes.
 • Forbrukernes mulighet til å drive enkel utleie må opprettholdes. Dagens Husleielov har en god balanse i rettigheter og plikter mellom utleier og leietaker.
 • Utleiere og leietakere kjenner sine rettigheter og plikter i utleieforhold.
 • Begrensningene for korttidsutleie holdes på dagens nivå
 • Reglene om hyblifisering følges opp.
 • Styrke Husleietvistutvalgets viktige arbeid.

Hele Boligpolitisk program kan du lese her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer