Mulig endring 1. februar: Nå kan det bli strømstøtte til de som bor fast på hytta

Gå til hovedinnhold

Mulig endring 1. februar: Nå kan det bli strømstøtte til de som bor fast på hytta

Regjeringen vil at de som bor fast i fritidsbolig også skal få strømstøtte, vel å merke hvis de ikke eier en annen bolig i tillegg. Men vær obs på at langt fra alle får etterbetalt!

IKKE TILBAKEVIRKENDE KRAFT FOR ALLE: Mange av dem som ikke har fått strømstøtte til nå, men som vil kunne kvalifisere til det hvis reglene blir endret – vil likevel kunne oppleve å ikke etterbetalt.

OBS: De endelige reglene for strømstøtte for de som bor fast på hytta er nå klare. De finner du her!

Det foreslås nå en justering i strømstønadsordningen som åpner for at nettkunder som har en fritidsbolig som sin eneste bolig kan bli innlemmet i ordningen.

Men forslaget skal kun ha tilbakevirkende kraft for nettkundene som falt ut av ordningen og mistet strømstøtten i høst.

For nye nettkunder som blir omfattet av strømstønadsordningen, vil utbetalingene kun gjelde fra 1. januar 2023.

Hytta som eneste bolig

Justeringen i strømstønadsordningen foreslås å gjelde alle nettkunder som har fritidsbolig som sin eneste bolig, og som er og har vært bosatt og bostedsregistrert på nåværende adresse senest 16. desember 2021.

I praksis betyr det at strømstøtten kun gis til de som bor fast i fritidsbolig hvis de var og er registrert i Folkeregisteret på nåværende adresse før den midlertidige strømstøtten ble vedtatt i desember 2021.

Nettkundene må selv melde fra til nettselskapet for å få strømstønad.

Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må nettkundene selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi dette videre til nettselskapet.

Plan- og bygningsloven gjelder fortsatt

Det understrekes at staten ikke har tatt stilling til lovligheten av bruken, og at dette forskriftsforslaget ikke endrer lovmessigheten av å benytte fritidsbolig som fast bosted etter plan- og bygningsloven.

Regjeringen skriver at hensynet til å inkludere husholdninger i strømstønadsordningen skal avveies mot blant annet hensynet til en korrekt etterlevelse av krav i plan- og bygningsloven, og forslaget må utformes på en måte som er egnet til å unngå uønskede tilpasninger til strømstønadsordningen.

Det vil derfor fremdeles være opp til kommunen fritidsboligen ligger i å vurdere om man får lov til å bo på hytta fast.

Forslaget betyr altså ikke at kommunene er avskåret fra å følge opp saker etter plan- og bygningslovgivningen.

Ikke alle får etterbetalt

Det foreslås som sagt at det gis strømstønad til nettkunder i fritidsbolig dersom det fremgår av Folkeregisteret at nettkunden er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse siden regjeringen fremmet forslag om midlertidig strømstønadsordning 16. desember 2021.

Det innebærer i praksis at mange av dem som ikke har fått strømstøtte til nå, men som vil kunne kvalifisere til det etter nye regler – likevel ikke får etterbetalt.

For det presiseres i pressemeldingen fra regjeringen at utbetalingene for nye nettkunder som blir omfattet av ordningen, kun skal gjelde fra 1. januar 2023.

Vet ikke hvor mange som omfattes av forslaget

Forslaget kommer etter et enstemmig vedtak fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget i desmeber, og ifølge NRK er det er rundt 10.000 personer som bor i fritidsboliger i Norge.

Ingen vet nøyaktig hvor mange husstander forslaget vil gjelde for, men Norges vassdrags- og energidirektorat har anslått at kostnaden vil ligge et sted mellom 35 og 350 millioner kroner.

Denne kostnaden vil i sin helhet bli tatt over statsbudsjettet.

Regjeringens forslag sendes nå på høring med høringsfrist allerede 25. januar, fordi man ønsker å komme raskt i gang med utbetalinger.

Merk at det kan komme endringer og justeringer før endelig forslag blir vedtatt.

 

Slik er reglene:

Foreslåtte endringer i forskrift om strømstønad:

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 til og med desember 2023, med mindre annet følger særskilt av forskriften.

§12 Husholdning med fritidsbolig som fast bolig

Nettkunde i fritidsbolig med egen strømmåler registrert hos et nettselskap, har rett til stønad dersom:

a. nettkunden har fremlagt for nettselskapet gyldig vedtak fra kommunen om varig eller midlertidig bruksendringstillatelse til boligformål, eller

b. det fremgår av Folkeregisteret at nettkunden er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse siden senest 16. desember 2021.

Nettkunde som nevnt i bokstav a, har rett til stønad fra og med tidspunktet for vedtaket fra kommunen. Nettkunde som nevnt i bokstav b, har rett til stønad for strømforbruk fra og med januar 2023. Nettkunde som oppfyller kravene etter bokstav b og som tidligere har mottatt strømstønad for fritidseiendommen, har rett til etterbetaling av stønad for forbruk fra tidspunktet stønaden opphørte. Stønad beregnes etter strømstønadsloven § 5. Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om rett til strømstønad, gjelder strømstønadsloven § 4 tredje ledd.

§ 13 Kontroll med fritidsboliger

Reguleringsmyndigheten for energi kan treffe vedtak om stans i videre utbetaling og tilbakebetaling av utbetalt stønad, dersom en nettkunde urettmessig har mottatt stønad jf. § 12.

Nåværende § 12 blir ny § 14.

§ 14. Ikraftsetting og varighet

Forskriften trer i kraft 1. februar 2022 og oppheves 1. juli 2024.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer