-Vi savner at Boligmeldingen behandler utfordringene med bokostnadene som vanlige boligeiere har

Gå til hovedinnhold

-Vi savner at Boligmeldingen behandler utfordringene med bokostnadene som vanlige boligeiere har

Regjeringen har lagt frem boligmeldingen om utfordringene i boligmarkedet. -Meldingen sier ingen ting om hvordan man vil løse utfordringene med de store kostnadene boligeierne får i fremtiden, skriver Carsten Henrik Pihl, leder for politisk arbeid i Huseierne.

Carsten Pihl, leder for Huseiernes politiske arbeid holdt innlegg om Boligmeldingen på Stortinget. Han poengterte at Boligmeldingen burde hatt mer tiltak knyttet til økende bokostnader.
PÅ HØRING: Carsten Pihl, leder for Huseiernes politiske arbeid holdt innlegg om Boligmeldingen på Stortinget. Han poengterte at Boligmeldingen burde hatt mer tiltak knyttet til økende bokostnader. (Faksimile fra Stortingets Nett-TV)

Kommentar fra Carsten Henrik Pihl, leder for politikk, samfunn og bærekraft i Huseierne

Rett før påske la kommunalminister Erling Sande frem regjeringens boligmelding. Meldingen har vært varslet i flere år. Den skulle ta opp utfordringene i boligmarkedet i årene fremover og komme med tiltak for å løse utfordringene.

Regjeringen har prioritert fire områder i Boligmeldingen: 

  • Flere skal få leie egen bolig
  • Leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart
  • Ta vare på boligene via har og bygge de vi trenger
  • Forsterket innsats for de som ikke selv klarer å skaffe seg og beholde egen bolig

Selve boligmeldingen finner du her: Boligmeldingen 2024

LANSERING: Kommunalminister Erling Sande lanserte Boligmeldingen tidligere i vår. (Foto: Huseierne)

Starter bra, men glemmer det viktigste

Boligmeldingen starter bra! Første setning er «Regjeringen vil at alle skal kunne bo godt og trygt.» Dette er som å høre Huseiernes formålsparagraf, og vi stiller oss helhjertet bak!

I Norge bor over 81 prosent av befolkningen i en bolig eiet av husstanden. Denne «norske boligmodellen» kalles ofte for «eierlinjen», og er en viktig del av den norske velferdsstaten.

Men eierlinjen møter utfordringer, og dessverre er den viktigste utfordringen lite behandlet i boligmeldingen.

De neste årene vil bokostnadene øke og være høye, viser Huseiernes Bokostnadsindeks. 

Les mer: Så dyrt er det der du bor  

Dette skyldes blant annet sterkt økende kommunale avgifter, økte forsikringskostnader, økte vedlikeholdskostnader, et høyt rentenivå som vil fortsette og høye strømkostnader. I tillegg kommer kostnader til økt energieffektivisering og klimatilpasninger.

Huseierne frykter at den kraftige økningen i bokostnadene er i ferd med å true den norske boligmodellen.

Boligmeldingen har noen tiltak for å få folk inn i boligmarkedet, men disse hjelper ikke hvis folk ikke har råd til å bli boende i boligene.

Dette fortalte vi også til Kommunalkomiteen som behandlet meldingen torsdag 11. april 2024.

Les Huseiernes høringsuttalelse til komiteen her! 

Se Huseiernes innlegg i komitehøringen her! 

 

Huseierne mener:

Slik arbeider Huseierne med Boligmeldingen og forslagene videre

  • Huseierne er i møter med stortingspolitikere og ministere for å vise tallene fra bokostnadsindeksen og advare mot kostnadsutviklingen
  • Huseierne har gitt innspill til alle partiprogrammene for Stortingsvalget 2025 om at det å holde kostnadene nede må prioriteres
  • Huseierne har startet med lokale møter med kommunepolitikere for å informere om utfordringene vanlige boligeiere står overfor og gi forslag til lokale tiltak
  • Huseierne er med i husleielovutvalget og arbeider med høringssvar videre
  • Huseierne kommer med ny versjon av Bokostnadsindeksen til høsten slik at vi har oppdaterte tall å gi videre til myndigheter og media

 

Noen av boligmeldingens konkrete tiltak og Huseiernes innspill til disse

 

Flere skal få mulighet til å eie egen bolig:

Startlån: Huseierne støtter at regjeringen vil prioritere startlån som for at flere kan kunne eie egen bolig. Huseierne mener at Husbanken og bankene bør tilby førstehjemslån eller startlån til unge i etableringsfasen med langsiktige og gunstige vilkår slik at flest mulig kan kjøpe sin første bolig.

Prioritere «nye boligkjøpsmodeller» som leie til eie: Regjeringen vil bruke «leie til eie» og andre boligkjøpsmodeller for å få flere inn i boligmarkedet. Huseierne er generelt skeptiske til disse modellene, fordi de er for kompliserte for kjøperne, og skaper for mye risiko.

Et godt privat utleiemarked: Regjeringen ønsker å arbeide for et trygt og forutsigbart leiemarked, blant annet gjennom forslagene til endringer i husleieloven.

Huseierne ønsker å bidra til at det fortsatt vil være et sunt, privat utleiemarked i Norge. Forbrukeres utleie er viktig for å skape fleksibilitet og mangfold i boligmarkedet. Derfor må det være enkle og gode regler som sikrer at vanlige forbrukere kan leie ut.

Et godt privat utleiemarked skal bevare gode bomiljøer og prioritere langtidsutleie. Huseierne mener det er viktig at skattefritak for utleie i egen bolig opprettholdes. Vi mener også at forbrukernes mulighet til å drive enkel utleie må opprettholdes og at dagens Husleielov har en god balanse i rettigheter og plikter mellom utleier og leietaker. Vi vil arbeide for at utleiere og leietakere i enda større grad kjenner sine rettigheter og plikter i utleieforhold og vi vil styrke Husleietvistutvalgets viktige arbeid.

Huseierne støtter forslagene fra utvalget om å beholde reglene for privat utleie i egen bolig slik de er i dag. 

 

Ta vare på boligene vi har og bygge de vi trenger

Regjeringen ønsker enklere og billigere plan- og byggesaksprosesser, arbeide for mer energieffektive boliger, arbeide for at vi tilpasser boligmassen til en aldrende befolkning og at boligene er trygge for ras og flom.

 

Eldre og bolig: Huseierne mener at det må legges til rette for at eldre kan bo lengst mulig hjemme i tråd med deres egne ønsker, blant annet ved bruk av velferdsteknologi. Huseierne støtter at det blir gjennomført et eldreboligprogram og vil delta i dette arbeidet.

Flom og skredsikring: Huseierne er opptatt av norske boligeiere skal kunne bo i trygge boliger i trygge boområder. Samtidig ønsker vi å hjelpe norske boligeiere med å tilpasse seg en mer bærekraftig fremtid med større klimautfordringer.

Vi opplever stadig mer flom, ras og styrtregn. Mange av disse naturskadene vil ramme norske boligeiere og deres hjem. Ekstremværet Hans ble en vekker for mange i 2023. I 2024 skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om flom og skred og Huseierne har høye forventninger til denne. Huseierne ber om at det kommer strengere krav til kartlegging av og kontroll med risikoutsatte boområder.

Mer energieffektive boliger: Huseierne støtter at det skal arbeides for mer energieffektive boliger, men er tydelige på at hvis dette skjer, må det komme gode og brede støtteordninger for vanlige boligeiere. Videre må regelverket være forutsigbart.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer