Stortingsmelding om forbrukerpolitikken

Gå til hovedinnhold

Stortingsmelding om forbrukerpolitikken

Huseiernes Landsforbund bidrar når regjeringen skal skrive ny stortingsmelding om forbrukerpolitikken.

Foto: Ilja C. Hendel

Ledet av statsråd Solveig Horne skal regjeringen utarbeide en stortingsmelding om forbrukerpolitikk. Ambisjonene er å presentere konkrete tiltak for å styrke rettighetene til oss forbrukere. Vi i Huseiernes Landsforbund er invitert med inn i arbeidet og skal bidra med innsikt rundt målet om en tryggere og mindre konfliktfylt bolighandel. Allerede på rundebordskonferansen statsråden inviterte til på onsdag 30. august gav generalsekretær Morten Andreas Meyer  i Huseiernes Landsforbund noen klare råd og konkrete innspill til Stortingsmeldingen og regjeringens arbeid.

 

  • Eiendomsmeglerne, takstfolkene, Forbrukerrådet og vi er enige om at det er behov for å se lovgivningen rundt boligomsetningen i helhet.  Vi håper regjeringen i løpet av neste periode kommer til Stortinget med helhetlige og sammenhengende lovendringsforslag som styrker forbrukerinteressene ved bolighandelen betydelig. Stortingets eget vedtak fra juni er et godt utgangspunkt for dette arbeidet sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

  • Men vi ønsker at regjeringen ikke begrenser seg til å flikke på avhendingsloven, men ser hele lovreguleringen av boligomsetningen under ett. I dag er de ulike lovene spredt på ulike departementer. Det aller beste hadde vært ett lovverk i bare ett departement, fortsetter Meyer.

Bolighandelen er dominert av store og sterke kommersielle aktører på den ene siden og boligkjøpere og boligselgere som amatører på den andre. Ansvaret for informasjon og økonomiske konsekvenser av manglende informasjon, må flyttes fra boligselgerne og boligkjøperne over på de profesjonelle, i hovedsak meglere og takstmenn, mener Huseiernes Landsforbund.

 

  • Vi vil arbeide for lovendringer som styrker forbrukernes posisjon i bolighandelen. Det er stor ubalanse mellom boligkjøperne og boligselgerne på den ene sidene og de profesjonelle og kommersielle aktørene som meglere, banker, takstfolk og forsikringsselskaper på den andre siden. Vi vil at all relevant informasjon om eiendommen som skal selges kommer frem på en enkel, tydelig og lettfattelig måte. Dette mener vi må være meglernes og takstmennenes ansvar, ikke den enkelte boligselgers. Er det i etterkant mulig å påvise feil og mangler kjøper burde vært opplyst om, må det økonomiske ansvaret ligge hos de profesjonelle aktørene, understreker Morten Andreas Meyer.

 

Dokumentasjon av boligens tilstand er viktig både for selger og kjøper. Kvaliteten på fagfolkene som beskriver eiendommen er avgjørende for verdien av informasjon og dokumentasjon. I dag kan hvem som helst kalle seg takstmann helt uavhengig av utdanning og kunnskap. Det ønsker Huseiernes Landsforbund å endre.

 

  • I neste Stortingsperiode må det på plass en autorisasjonsordning for takstmenn. Vi forventer også at takstbransjen og myndighetene samarbeider om løsninger som sikrer god utdannelse av takstfolk.  Høy kvalitet på de som dokumenterer boligens tilstand er en forutsetning for tryggere bolighandel, avslutter Morten Andreas Meyer.

 

Les om saken på Regjeringens nettsider ->

 

Foto av Solveig Horne: Ilja C. Hendel

Generalsekretær Morten Andreas Meyer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer