Styret i borettslag

Gå til hovedinnhold

Styret i borettslag

Alle borettslag skal ha et styre, og styret foretar den daglige driften av borettslaget. Styret har vide fullmakter og med det et stort ansvar.

Hvor mange skal sitte i borettslagsstyret?

Borettslaget skal ha et styre. Styret skal bestå av minst tre medlemmer.

Styremedlemmene velges på generalforsamlingen. Styrelederen velges særskilt. Generalforsamlingen kan også velge varamedlemmer til styret dersom de ønsker dette. Vedtektene kan ha nærmere bestemmelser om varamedlemmer.

Må styremedlemmene bo i borettslaget?

Styremedlemmene behøver ikke å være andelseiere. For eksempel kan man velge inn en advokat eller en forretningsfører i styret dersom man ønsker dette.

Kun myndige personer kan være styremedlemmer.

Hvor lang er valgperioden? 

Styremedlemmene tjenestegjør i to år dersom ikke annet er fastsatt av generalforsamlingen. Et styremedlem har rett til å gå av før tjenestetiden er ute, dersom han eller hun har en særlig grunn. Kravene som stilles til særlige grunner er ikke være strenge, men man må anta at det må gis en reell begrunnelse. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsling, slik at man har tid til å foreta supleringsvalg.

Generalforsamlingen kan videre avsette et styremedlem med vanlig flertall.

Hvor ofte skal det være styremøter?

Styreleder skal sørge for at styret holder styremøter så ofte som det er nødvendig. De andre styremedlemmene eller forretningsfører kan kreve at styret blir innkalt til styremøte.

Styret er vedtaksført når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Dersom stemmeantallet er likt, har møtelederen dobbeltstemme. Dersom styret skal fatte et vedtak som innebærer en endring, kreves to tredjedels flertall.

Det bør godtas at enkle saker kan avgjøres i telefonmøte eller via e-post dersom alle styremedlemmene går med på det.

Styrelederen leder styremøtet. Dersom styrelederen ikke er til stede, og det ikke er valgt en nestleder, velger styret en møteleder.

Hva er styrets oppgaver?

Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i lov eller vedtekter er lagt til generalforsamlingen.

For vedtak som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, kreves samtykke med minst to tredjedels flertall på generalforsamlingen.

Det samme krever vedtak om å øke antallet andeler eller å knytte andeler til boliger som før har vært tenkt brukt til utleie og vedtak om salg eller kjøp av fast eiendom.

Hva som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i borettslaget må ofte avgjøres konkret.

Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.