Personvernerklæring for leier

Gå til hovedinnhold

Personvernerklæring for leier

I forbindelse med inngåelse av leiekontrakt fra Huseiernes Landsforbund, vil leiers personopplysninger lagres hos tredjepart med Huseiernes Landsforbund som behandlingsansvarlig. Under finner du som er leier informasjon om dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger.

Huseiernes Landsforbund sine medlemmer benytter seg gjerne av vår Standard leiekontrakt for bolig når de inngår leieforhold.

Leiekontrakten kan fylles ut digitalt ved bruk av tjenesten Lexolve. I forbindelse med digital utfylling av leiekontrakten, blir leiers personopplysninger lagret hos tredjeparter som Huseiernes Landsforbund har en databehandleravtale med.

Personopplysningene som lagres er leiers navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-post adresse. Dette er opplysninger som er en del av leiekontrakten, som leier selv gir til utleier i forbindelse med inngåelse av et leieforhold.

Ved behandling av personopplysninger må Huseiernes Landsforbund ha et behandlingsgrunnlag som har hjemmel i personvernlovgivningen. Et slikt behandlingsgrunnlag kan være såkalt "berettiget interesse".

For at vilkåret om berettiget interesse skal være oppfylt, må behandlingen være «nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.»

Kort forklart på interessen for behandling av personopplysninger for Huseiernes Landsforbund være større enn leiers interesse for vern av personopplysninger.

Formålet med behandlingen av leiers personopplysninger er gi medlemmene en enkel tilgang på et arkiv med sine leiekontrakter, inkludert leiers personopplysninger for identifisering av leier.

For Huseiernes Landsforbund sin del er det viktig å kunne tilby en intuitiv løsning for utfylling av leiekontrakten, og et arkiv over medlemmenes kontrakter for å kunne oppfylle en viktig medlemsfordel overfor medlemmene. Vår standard leiekontrakt for bolig, og muligheten til å kunne fylle ut denne digitalt og ha et arkiv over inngåtte avtaler, er en viktig grunn til at mange melder seg inn hos oss.

At medlemmene kan ha sine leieavtaler lagret i et arkiv hos en tredjepart minsker risikoen for at leiekontrakten blir borte for medlemmet, og minsker også risikoen for at en av partene på ulovlig måte kan redigere avtalen i etterkant.

En digital lagringsløsning for leieavtalene, er nødvendig for utleier for å gjennomføre leieavtalen. Leiekontrakter må lagres et sted, og det er en sikkerhet for både utleier og leier at originaldokumentet ligger lagret hos en tredjepart som har erfaring med sikker lagring av denne typen dokumenter.

Selve lagringen av leiekontraktene skjer hos Lawbotics og Verified som er profesjonelle aktører som arbeider med sikker lagring, og er forankret i gode databehandleravtaler. Informasjonssikkerheten er derfor meget godt ivaretatt.

For leier er vår sin behandling av personopplysningene en naturlig konsekvens av å være en del av en avtale der leier er personlig ansvarlig. Leier må påregne at slike vanlige og ikke-sensitive personopplysninger som leier selv har gitt utleier i forbindelse med inngåelse av avtaleforholdet, kan bli lagret hos en tredjepart.

Personverninngrepet for leier er lavt, og ingen sensitive personopplysninger blir lagret. Opplysningene som blir lagret er kun opplysninger som er nødvendige for at leier skal kunne identifiseres, og opplysninger som er nødvendig for at utleier (medlemmet) skal kunne kommunisere med leier.

Som leier har du rett til innsyn i personopplysningene som er lagret hos oss, og du har også krav på at personopplysningene slettes. Tar du kontakt med oss, vil vi sørge for at dine rettigheter ivaretas.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.