Mer info:

Bing Hodneland advokatselskap
Postboks 1903 Vika
0124 Oslo

Nettside: binghodneland.no/team/knut-hodneland