Regjeringens boligmelding løser ikke boligproblemene

Gå til hovedinnhold

Regjeringens boligmelding løser ikke boligproblemene

Regjeringens boligmelding vil ikke gjøre det særlig enklere for ungdom og andre nyetablerere å komme seg inn i boligmarkedet.

Boligmeldingen vil i altfor liten grad øke nybyggingen av boligtyper som det er mest behov og der behovene er størst. Regjeringens politikk vil heller ikke føre til laver boligprisvekst.  Det er tydelig SV som har fått mest gjennomslag for sine sterke følelser for leietakerne.

Selv om det ellers er bred politisk enighet om at folk flest bør eie sin egen bolig har regjeringens boligmelding fått en slagside for leietagerne. Leietagere utgjør en av fem i boligmarkedet og de fleste leier sin bolig kun for en kortere del av livet. Regjeringen legger likevel stor vekt på å støtte  driften av leieboerforeninger. Husbanken gir tilskudd til leieboerforeningene i Oslo og i Bergen med i alt 5 000 medlemmer. Regjeringen vil videre styrke leieboerforeningenes posisjoner i Midt-Norge og støtte en nasjonal organisering av leieboere. Huseiernes Landsforbund som organiserer 200 000 boligeiere og utleiere er ikke nevnt med et ord.

Boligmeldingen løser ikke de utfordringene det store flertallet av unge har. Krav om at boligkjøpere må ha minst 15 % egenkapital og en relativt sett svekket BSU-ordning har rammet de unge særlig hardt uten at meldingen gir noen signaler om forbedring. Det hjelper lite å skrive at ”gjeldsbøra er størst for unge hushald med liten finansiell formue” når man ikke gjør noe med det.

Regjeringens holdning til private utleiere virker usammenhengende. På den ene siden er Regjeringen bekymret for at utleiere er skattefavorisert. På den annen side har Regjeringen et ønske om å gjøre det økonomisk mer attraktivt å leie ut for å få flere boliger på leiemarkedet. Deretter legges det frem forslag om å øke minstetid for utleie fra tre til fem år, noe som isolert sett vil redusere tilbudet av utleie.

Huseiernes Landsforbund registrerer med tilfredshet at Regjeringen ikke foreslår å innføre krav om obligatorisk boligsalgs­rapport når en bolig skal selges. Etter vårt syn bør alle arbeide for at slike rapporter benyttes så ofte som mulig ved salg. Det ville likevel vært urimelig å kreve dette ved alle salg slik som ved salg for riving, ved arv, mellom familiemedlemmer, salg til en leietager som kjenner boligen bedre enn selger eller lignende.

- Vi er ellers tilfreds med at Regjeringen utvider Husleietvistutvalgene. Etter vår erfaring gir Husleietvistutvalgene en ubyråkratisk, effektiv og rask måte å løse konflikter som oppstår i leieforhold, påpeker adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Det må langt sterkere lut til for å få fart i boligmarkedet enn det boligmeldingen legger opp til. Bygging av langt flere studentboliger og etablering av lokale eldrekollektiv vil bidra til raskere løsninger på flokene i boligmarkedet.

Her kan du lese hele Boligmeldingen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer