De fire interesseorganisasjonene Huseiernes Landsforbund, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), KS og Norsk Vann går nå sammen og ber miljøvernministeren sørge for et bedre regelverk som avklarer ansvarsforholdene på vann- og avløpsområdet.

Fire interesseorganisasjoner står sammen.

Enorme nedbørsmengder fører mange steder til overbelastning av avløpssystemene i kommunene, men ansvarsforholdene er ofte uklare. Mange huseiere opplever at de må gjennom rettssaker for å avklare hvem som skal betale for vannskadene. Et bedre regelverk vil komme både huseiere og kommuner til nytte, for det er grunn til å vente mer ekstremvær som belaster vann- og avløpsnettet.

Målrettede gebyrer

– Staten må ta ansvaret for å avklare hvor stort ansvar kommunene skal ha på vann- og avløpsområdet, sier administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS.

Dette støttes av direktør Einar Melheim i interesseorganisasjonen for kommunene på vann- og avløpsområdet, Norsk Vann:

– Dagens statlige regelverk gir ikke kommunene nok spillerom til å finansiere klimatilpassede tiltak på en hensiktsmessig måte.

Samarbeider for å forebygge

De fire organisasjonene mener det er behov for å avklare ansvarsforholdene gjennom et bedret regelverk, for å sikre lik praksis og forutsigbarhet.

Organisasjonene går inn for at det nedsettes et lovutvalg så snart som mulig, for å utarbeide forslag til en sektorlov på vann- og avløpsområdet som avklarer både ansvarsforhold og finansiering. Organisasjonene har bedt om et møte med miljøvernministeren for å drøfte situasjonen nærmere.