Snømåking når dere eier veien sammen

Gå til hovedinnhold

Snømåking når dere eier veien sammen

Hvem har ansvaret for å måke snø på en vei dere eier med flere? Hvordan skal det organiseres? Det finner du svar på her.

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

I boligområder er det ofte slik at flere eiendommer bruker og vedlikeholder arealer i fellesskap.

Disse arealene vil ofte være felles adkomstvei, felles parkeringsplass eller et lekeområde. Arealene er gjerne organisert som et realsameie.

Hva er et realsameie?

Et realsameie er et fellesareal, for eksempel en vei og parkeringsplass, som eies i et sameie av eierne av omkringliggende eiendommer.

Eierandelen i fellesarealet følger eierskapet til de omkringliggende boligeiendommene.

Det er altså kun tillatt å selge sin eierandel i fellesarealet sammen med boligeiendommen.

Hva vegloven sier

Når privat vei blir brukt som felles adkomst for flere eiendommer, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett å holde veien i forsvarlig og brukbar stand ifølge veglovens §54.

Veglovens §55 fastslår at den som har plikter etter §54 i den samme loven utgjør et veilag.

- Alle brukerne av veien er altså med i veilaget og har ansvaret for snømåking og vedlikehold av veien, sier advokat Anders Leisner i Huseierne.

Anders Leisner er advokat i Huseierne

Hva er et veilag?

Veilaget er et lag som består av alle brukerne av veien, det skal ha et styre, og det skal møtes minst en gang i året og ta opp spørsmål knyttet til veidriften.

Vedtak fattes med vanlig flertall av de fremmøtte.

- Veilaget er ansvarlig for alt vedlikehold, og kostnadene knyttet til vedlikeholdet fordeles blant brukerne etter den bruken man gjør av veien, forteller advokaten.

Det er veilaget som forvalter den daglige driften, tildeler nye bruksretter og gir nærmere regler for bruksretten til de eksisterende brukerne.

Dersom det er litt størrelse på veilaget, kan det være hensiktsmessig å velge et styre.

Typisk vil dette bestå av en styreformann, en sekretær, en kasserer og et par styremedlemmer.

Bundet medlemskap

Medlemskapet i veilaget er bundet, det vil si at man ikke kan melde seg ut uten også å måtte slutte å bruke veien.

Kan vedlikeholdet løses på en annen måte?

- Hvis man allerede har en huseierforening eller et styre for realsameiet som tar seg av annet vedlikehold på fellesarealet, så kan dette også ha ansvar for veivedlikeholdet, presiserer Leisner

Det er i de tilfellene hvor man ikke allerede har organisert driften av fellesarealet på noen måte at man kan falle tilbake på reglene om veilag i veiloven.

Les også: I sameiet og borettslaget: Slik lager dere budsjett for 2021

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer