Nå er det alvor - vi må alle sikre boligene våre

Gå til hovedinnhold

Nå er det alvor - vi må alle sikre boligene våre

Uværet «Hans» er en brutal påminnelse om at det er alvor nå. Derfor vil Huseierne følge med på at det blir satt av nok til rassikring, og at forsikringsselskapene ikke hever prisen på forsikring mer enn absolutt nødvendig, lover generalsekretær Morten Andreas Meyer i denne kommentaren.

SKAL PASSE PÅ: Huseierne arbeider for at I vårt daglige arbeid skal vi til at boligene våre ligger trygt til og er trygge å bo i. Arbeidet vårt retter seg både mot deg som er medlem og boligeier, til myndighetene og til forsikringsselskapene, skriver generalsekretær Morten Andreas Meyer. (Foto: C.Y Vibe)

Av: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne

Da uværet «Hans» traff på sensommeren, kom det som en overraskelse på oss.

Men det er ingen overraskelse at ekstremvær vil treffe oss oftere og hardere. Menneskeskapte klimaendringer har vært med å skape et varmere, våtere og villere vær. 

Utfallet gikk opp for mange av oss da skadene etter «Hans» ble synlige. De menneskelige konsekvensene er store. De materielle skadene og de økonomiske tapene har vi fortsatt ikke oversikt over, men de blir store.

«Hans» er en brutal påminnelse om at det er alvor nå.

Vi trenger ras- og flomsikring

Vi har forsømt oss i mange ti-år. Til tross for at vi har hatt kunnskap om at ekstremvær ville ramme oftere og hardere, har vi brukt for lite penger på å kartlegge ras- og flomfare og sikre områdene der risikoen er størst.

Hvor viktig dette arbeidet er, ble veldig synlig nå.

I kommunene hvor ras- og flomsikring er prioritert, ble de negative konsekvensene av «Hans» langt mindre enn de ville vært om gode tiltak ikke hadde vært gjennomført.

Dessverre er det for få områder som er sikret tilstrekkelig. Vi i Huseierne forventer at midlene Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) får til ras- og flomsikring gjennom statsbudsjettene i årene fremover, blir mangedoblet sammenlignet med dagens nivå.

 

"Boligområder som i dag ligger på trygg grunn, kan om ti år ligge i et risikoområde."

 

Vi må kartlegge risiko

Brorparten av boligene vi skal bo om femti år er allerede bygget.

Det understreker viktigheten av å redusere skaderisiko ved flom og ras i eksisterende boligområder. Vi må også følge godt med i hvordan endringer i været også endrer risikobildet. 

Boligområder som i dag ligger på trygg grunn, kan om ti år ligge i et risikoområde.

Derfor må vi ha fortløpende kartlegging av endringer i risiko slik at vi kan sette inn tiltakene som gjør oss trygge der vi bor.

Blir det dyrere forsikring?

Så langt ser det ut som forsikringsselskapene i all hovedsak opptrer ryddig og imøtekommende overfor alle som er rammet av «Hans». Men – vi har fått noen henvendelser som gjør oss litt urolige. Det er oppstått diskusjoner om forsikringsdekning for skader som ikke blir synlige før etter at det har gått litt tid. Det bør være unødvendig.

Forsikringsselskapenes varsling om at boligforsikringene vil bli dyrere på grunn endringer i vær og klima, følger vi også nøye med på.

Vi forstår at økt risiko kan medføre økt premie. Imidlertid må vi unngå at forsikringsselskapene bruker anledningen til å skru opp prisene for å øke profitten.

Huseierne skal være vaktbikkje og du må være bevisst forbruker slik at vi sammen disiplinerer forsikringsbransjen.

 

"Vi må unngå at forsikringsselskapene bruker anledningen til å skru opp prisene for å øke profitten!"

 

Det er et felles ansvar

Konsekvensene av mer ekstremvær angår oss alle. Forebygging av skade er et ansvar boligeiere, myndigheter og forsikringsselskaper bærer sammen.

«Hans» er påminnelse om at vi ikke må utsette tiltak. Skadene på boliger, næringsbygg og samfunnskritisk infrastruktur kan bli enorme hvis vi ikke handler.

Huseierne skal passe på

«En trygg og bærekraftig bolighverdag for alle!» er Huseiernes visjon. I vårt daglige arbeid skal vi til at boligene våre ligger trygt til og er trygge å bo i.

Det innebærer at vårt engasjement for ras- og flomsikring kommer til å bli enda viktigere.

Arbeidet vårt retter seg både mot deg som er medlem og boligeier, til myndighetene og til forsikringsselskapene.

Vi skal hjelpe deg!

Oftere ekstremvær kommer til å sette boligene våre på prøve. Risikoen for fukt- og vannskader øker. Det stiller større krav til oss om å sikre husene våre. Vi i Huseierne kommer i tiden fremover til å gi konkrete råd om hva du kan gjøre for å redusere skaderisikoen.

Tilgangen til vår byggtekniske rådgivning kommer til å bli en enda viktigere fordel for deg som medlem i Huseierne.

Dette er noen av områdene hvor vi kommer til å formidle kunnskap om fremover:

  • Utbedring av tak
  • Drenering
  • Takutbygg
  • Tilbakeslagsventiler
  • Overvannshåndtering og enkle tiltak for fordrøyning

 

Denne kommentaren stod først på trykk i medlemsbladet Hus & Bolig nr 3-2023.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler