Nå blir bolighandelen tryggere

Gå til hovedinnhold

Nå blir bolighandelen tryggere

Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet, Nito Takst og Norges Takseringsforbund samarbeider nå for å sikre forbrukerne en tryggere bolighandel.

PÅ TIDE: Bolighandelen reguleres i dag av flere lover og regelverk på tvers av departementer. Vi mener at utarbeidelse av offentlig godkjent tilstandsrapport, endringer i avhendingslova, revisjon av forsikringsordningene og etablering av autorisasjonsordning for takstmenn vil sikre forbrukerinteressene i bolighandelen. Foto: Shutterstock.
PÅ TIDE: Bolighandelen reguleres i dag av flere lover og regelverk på tvers av departementer. Vi mener at utarbeidelse av offentlig godkjent tilstandsrapport, endringer i avhendingslova, revisjon av forsikringsordningene og etablering av autorisasjonsordning for takstmenn vil sikre forbrukerinteressene i bolighandelen. Foto: Shutterstock.

Målet er økt trygghet og redusert konfliktnivå.

Oppskriften er redusert ansvar for kjøper og selger, bedre tilstandsrapporter, flinkere takstmenn, mer ansvar på de profesjonelle aktørene og knapt behov for dyre «eierskifteforsikringer.»  

- Dette er virkelig godt nytt for forbrukerne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Forbrukerne skal også sikres bedre tid i bolighandelen, en handel som for de fleste er den største og viktigste de gjør i løpet av livet.

- Sendes på kollisjonskurs

Bolighandelen reguleres i dag av flere lover og regelverk på tvers av departementer, og vi mener det er på høy tid at det kommer forenklinger og koblinger som sikrer forbrukerinteressene i bolighandelen.

- Boligselgernes ansvar vil nå begrenses til opplysningene man selv gir. Feil og mangler som burde vært oppdaget av takstmannen eller eiendomsmegleren blir fullt og helt de profesjonelle partenes ansvar, sier Meyer.

Derfor er det nå utarbeidet og levert inn et felles høringssvar der det oppfordres til utarbeidelse av offentlig godkjent tilstandsrapport for frivillig bruk, endringer i avhendingslova, revisjon av forsikringsordningene og etablering av autorisasjonsordning for takstmenn.

Vi må slutte å forsikre oss mot hverandre, og heller bruke pengene på å dokumentere boligens tilstand på en god måte.

- I dag sendes kjøpere og selgere på kollisjonskurs. Pengene blir brukt på dyre forsikringer istedenfor dokumentasjon av standard på boligen. Vår modell vil premiere bruken av gode tilstandsrapporter og dramatisk redusere behovet for forsikringer. Det er mye bedre å fremskaffe informasjon som unngår konflikter, fremfor å forsikre seg mot konsekvensene av konflikt, fortsetter Meyer.

Huseierne har nedfelt i sitt arbeidsprogram for 2017- 2019 at vi skal jobbe for at:

«avhendingsloven gjennomgås grundig og at nødvendige endringer blir innført fortest mulig for å sikre en tryggere bolighandel og redusere antall konflikter. Det bør også arbeides for at det innføres en lovregulering av takseringsbransjen på samme måte som for eiendomsmeglerne.»

Viktig samarbeid

Det har de siste årene vært økt oppmerksomhet rundt konfliktnivået i bolighandelen, og det har vært rettet oppmerksomhet mot behovet for ulike tiltak som sammen kan ivareta forbrukernes interesser på en bedre måte enn i dag.

Stortinget har bedt regjeringen om å utrede og vurdere en rekke tiltak som skal sikre en tryggere bolighandel, som igjen skal føre til nødvendige og viktige lovendringsforslag. 

Nettopp derfor har Forbrukerrådet, Huseierne, Nito Takst og Norges Takseringsforbund, som sammen representerer forbrukerne og takstmennene, satt seg ned sammen for å se på lov- og regelendringer som kan styrke boligselgernes og boligkjøpernes interesser, og i tillegg styrker rollen og ansvaret til de profesjonelle og kommersielle aktørene i boligomsetningen.

For å sikre forbrukerne større trygghet ved kjøp og salg av boliger, mener vi at det er nødvendig å etablere en autorisasjonsordning som sikrer at takstmenn har nødvendig kompetanse. I dag er takstmann en ubeskyttet tittel, vi foreslår en autorisasjonsordning tilsvarende den som finnes for eiendomsmeglere.

Vi foreslår videre at myndighetene utarbeider en offentlig godkjent tilstandsrapport som klart fastsetter innholdet i en tilstrekkelig god tilstandsrapport. Selger som bruker tilstandsrapport skal ikke kunne holdes ansvarlig for feil som begås av eiendomsmeglere og takstmenn, slik de faktisk kan i dag. De profesjonelle må selv bære ansvaret for uriktige opplysninger gitt på selgers vegne.

Dette vil tydeliggjøre roller og større ansvar for de profesjonelle aktørene, samt sikre bedre informasjon til kjøper. Samlet vil dette bidra til at antall konflikter går ned.

Mindre behov for kostbare forsikringer

I tillegg trengs det en revisjon av avhendingslova og dagens forsikringsordninger.

Forbrukerne opplever en lang rekke små og store problemer knyttet til oppfyllelsen av rettigheter og plikter etter avhendingslova, og særlig er det mange problemer knyttet til klausulen om at eiendommen «selges som den er». At mangelen skal være «vesentlig» skaper forvirring og diskusjoner. Selgere som ikke innhenter tilstandsrapport, skal nå ikke kunne fraskrive seg ansvar ved å ta et «som den er»-forbehold. 

Dersom selger innhenter tilstandsrapport, vil vi at selger blir fri for alt ansvar i avhendingslova, med unntak av tilfeller der han har opptrådt svikaktig eller grovt uaktsomt. Da overtar kjøper ansvaret for alle ukjente feil ved boligen, et ansvar som kjøper igjen kan forsikre seg mot ved å tegne en valgfri forsikring på boligen. En tingforsikring som dekker ukjente feil på boligen kan etableres og betales av kjøper og selger i fellesskap.

Vi mener at dagens ordning motiverer til kjøp av kostbare forsikringer, fremfor å bruke pengene på å fremskaffe så mye informasjon som mulig om eiendommen som selges. Det er en uheldig løsning.

Forsikringsselskaper og advokater lever av at bolighandelen er preget av høy risiko med mange tvister mellom kjøper og selger. Samfunnsnytten av å ta en større opprydning vil derfor være stor.

Hvis selgers ansvar for ukjente feil faller bort, vil det ikke være behov for at selger tegner eierskifteforsikring. Det vil heller ikke være behov for at kjøper tegner en boligkjøperforsikring som gir krav på rettshjelp mot selgers eierskifteforsikringsselskap.

En slik endring vil medføre at problemene knyttet til dagens forsikringsprodukter opphører og at både forbrukerselger og forbrukerkjøper kan sikres en tryggere bolighandel der det er boligen som er forsikret – ikke selgers mangelsansvar overfor kjøper.

Ved å slutte å forsikre oss mot hverandre og isteden bruke gode tilstandsrapporter fra autoriserte takstmenn, vil bolighandelen bli mye tryggere med et redusert konfliktnivå.

Når takstmannen har avdekket alle kjente mangler i en teknisk tilstandsrapport, trengs det med andre ord kun en tingforsikring som dekker ukjente mangler som eventuelt måtte dukke opp. Da kan både selger og kjøper sove godt om natten.

Bedre tid

Vi foreslår også at loven uttrykkelig beskriver kjøpers ansvar for å sette seg inn i den informasjonen selger fremlegger. Undersøkelser viser at veldig mange kjøpere faktisk ikke leser all dokumentasjon fra selger før de gir bud, og dette er problematisk.

Derfor foreslår vi at tilstandsrapport må være tilgjengelig for kjøper fra eiendommen legges ut for salg, slik at kjøper får tid til å sette seg inn i opplysningene.

Vi vil også at kjøper får bedre tid i bolighandelen ved at eiendomsmegler ikke kan formidle bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 andre virkedag etter første annonserte visning.

Det bør også vurderes å innføre en angrefrist på fem dager i de tilfellene selger ikke legger ved tilstandsrapport.

Eiendomsmeglere med på laget

Da Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la frem regjeringsplattformen sin på søndag, var ønsket om en trygg bolighandel tatt inn. Partiene la vekt på at de vil:

«Styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel.»

Arbeidsgruppen er veldig glad for at dette er tatt inn i regjeringsplattformen, da det er helt i tråd med de råd som er blitt gitt gjennom møter og innspill det siste halvåret.

I samarbeidet mellom Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, NITO Takst og Norges Takseringsforbund, er også Norges Eiendomsmeglerforbund med. Vi fem er enige om både mål og de viktigste virkemidlene.

Nef er imidlertid ikke med på helhetsmodellen som vi vil ha utredet, som omhandler insentiver for å øke bruken av tilstandsrapporter.

Hele alliansen vil likevel fortsette arbeidet sammen for å følge opp forslagene vi har gitt myndighetene, og bistå med realisering av disse. Høringssvarene ble levert inn mandag 15/1- 2018.

Kontaktpersoner

Morten Andreas Meyer

Generalsekretær

+47 920 81 967 Send e-post

Bilde og video