I gang med arbeidet med nye husleieregler

Gå til hovedinnhold

I gang med arbeidet med nye husleieregler

Bør reglene for tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter endres? Bør det i så fall skilles mellom profesjonelle og private utleiere? Skal oppsigelsesvernet styrkes, og i så fall hvordan? Advokat og faglig leder for juridisk avdeling i Huseierne, Anders Leisner, er blant deltagerne i et utvalg som skal diskutere disse spørsmålene i høst.

Utvalget som skal diskutere endringer i husleieloven er bredt sammensatt. Huseiernes representant inn i utvalget er Anders Leisner. 

Utvalget som Leisner sitter i, er utnevnt av regjeringen. Det har i oppgave å vurdere, og foreslå, endringer i Husleieloven. Målet er å styrke leietakeres rettigheter, sikre grunnleggende botrygghet og gjøre loven mer tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet.

«Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre enn i dag ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte» heter det i mandatet fra regjeringen.

Har du innspill til lovutvalget? Bruk skjemaet på Huseiernes nettsider!

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

Nye regler

- Utvalget skal levere to innstilliger – den første i slutten av januar 2024. Planen er at det i innstillingene skal ligge lovforslag, som så skal på høring og til slutt vedtas. Om det ender opp med at Husleieloven blir helt ny, eller om det blir en revisjon av den nåværende, vet vi ikke ennå, sier Leisner.

Uansett: Det blir endringer. Da er det en fordel å være med i det grundige forarbeidet, påpeker advokaten. Utvalget møtes månedlig denne høsten for å diskutere seg frem til de beste forslagene.

Vi trenger privat utleie

- Noe av det viktigste for meg som representant fra Huseierne er å arbeide for et regelverk som svarer på mandatet, men uten at regelverket blir så strengt at private utleiere trekker sine leieobjekter fra markedet, sier Leisner.

Rundt 1 million mennesker bor til leie i Norge, 70 prosent av dem leier fra private. Det er nå flere som leier over lengre tid enn det var da nåværende husleielov trådte i kraft for over tjue år siden. Det er i tillegg et betydelig større press i markedet, spesielt i storbyene, der det nå mangler utleieboliger.

- Det gjør det nok ekstra viktig å legge til rette slik at ikke folk trekker utleieboligen sin fra markedet, sier Leisner.

Din mening teller!

Leisner har jobbet som advokat i Huseierne i en årrekke. Han kjenner dagens lovverk som sin egen bukselomme, og har bedre oversikt enn de fleste over store og små utfordringer i utleiesektoren, spesielt sett fra utleiers synspunkt. Men ingen kan vite alt.

- Vi har mange medlemmer som leier ut og som sitter på viktige erfaringer og har fornuftige synspunkter. Dere vil jeg gjerne høre fra, slik at jeg kan ta dette med meg inn til diskusjon i utvalget, sier Leisner.

Det er flere måter du kan si din mening på. Du kan enten skrive inn direkte til utvalget via deres nettsider, eller du kan benytte deg av skjema på Huseiernes nettsider.

Bruker du Huseiernes skjema, går meldingene direkte til Anders Leisner i Huseierne, slik at han kan målbære viktige synspunkt inn i husleielovutvalget.

Fakta:

Husleielovutvalget

Husleielovutvalget skal foreslå endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon.

Med det formål å styrke botryggheten til leietakere, skal utvalget vurdere hvilke endringer som bør gjøres i lovverket. Utvalget skal blant annet vurdere om og hvordan:

- reglene for tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter bør endres, herunder om minstetiden for privatpersoner som leier ut bør økes, og om profesjonelle utleiere kun bør tilby tidsubestemte kontrakter

- oppsigelsesvernet kan styrkes

- beboernes mulighet til medvirkning kan styrkes

- leietakers adgang til å si opp en tidsbestemt leiekontrakt kan styrkes

- leietakers rett til privatliv kan tydeliggjøres

- regelverket kan tilpasses til leietakere med langtidsperspektiv. Det kan for eksempel  innebære å styrke leietakers rett til å tilpasse boligen til ulike behov i ulike livsfaser, inkludert tilpasninger til universell utforming

Nettsted: Husleielovutvalget 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer