Energikommisjonen: Energisparing og egenproduksjon like viktig som ny kraftutbygging!

Gå til hovedinnhold

Energikommisjonen: Energisparing og egenproduksjon like viktig som ny kraftutbygging!

Onsdag 1. februar la Energikommisjonen frem sin rapport, og den er positiv lesning for landets boligeiere. De anbefaler blant annet endring av Enovas mandat, og at støtteordninger for boliger skal gjeninnføres og utvides. Nå er det opp til regjeringen å handle!

SMÅ GREP: Mange boligeiere gjør mange viktige trinnvise grep hjemme, som etterisolering, bytte av vinduer og dører. I dag får man ingen støtte fra Enova hvis man ikke samtidig gjør en helhetlig oppgradering av hele bygningskroppen. Dette håper Huseierne det blir en endring på. Foto: Shutterstock.

Energikommisjonens ferske rapport, «Mer av alt – raskere», viser at man ikke klarer å unngå kraftunderskudd uten en storstilt satsing på energisparing og lokal produksjon.

Vi har ikke tid til å vente på flere utredninger som slår fast det samme, nemlig at energieffektivisering og egenproduksjon av strøm i folks boliger er et helt avgjørende bidrag til felleskapet, kraftbalansen, miljøet – og ikke minst viktig for å sikre akseptable strømpriser.

Nå gjenstår det bare brette opp ermene og sette i gang.

To tanker i hodet samtidig

Energikommisjonen anbefaler at krafttilgangen økes med opptil 60 TWh innen 2030, og at effektiv energibruk i bygg, varmepumper og ny solkraft til sammen kan gi mellom 26 og 41 TWh.

Inntil 20 TWh skal frigjøres med omfattende energieffektivisering i bygg.

Det er viktig å merke seg at denne konfliktfrie energien kan vi begynne å realisere med en gang, og de utgjør mer enn de 15 til 40 TWh som vannkraft og vindkraft kan gi frem til 2030.

 

Leder av Energikommisjonen, Lars Sørgard, leverte onsdag 1. februar Energikommisjonens rapport til olje- og energiminister Terje Aasland. Rapporten ineholder viktige konklusjoner som vi håper regjeringen følge ropp. Foto: Jo Henrik Jarstø / OED.

 

Energikommisjonen slår i sin rapport "mer av alt -raskere" fast at det er et like stort potensial for energieffektivisering og lokal energiproduksjon frem mot 2030, som det er i de store og langsiktige kraftutbyggingene.

Dette er en viktig erkjennelse for å sikre kraftforsyningen fremover, men også et viktig signal om at man ved hjelp av mer effektiv og fleksibel energibruk samtidig kan redusere husholdningenes energiforbruk og strømutgifter.

Huseierne har klare forventninger til regjeringen

Energikommisjonen følger opp med konkrete anbefalinger som er i tråd med det Huseierne og flere organisasjoner har kjempet for lenge, samt stortingsvedtakene om energieffektivisering fra i høst.

 

Linda  husområde.jpg

Huseierne har over flere år jobbet mye med energieffektivisering, og snakker med mange fortvilte boligeiere som ønsker seg støtte til å gjennomføre viktige energitiltak i egen bolig. Vi håper at Energikommisjonens konklusjoner vil få fart på arbeidet med å få på plass fler eog bedre støtteordninger for Enøk-tiltak.

 

Huseierne forventer derfor at regjeringen raskt gir Enova et tilleggsmandat slik at landets husholdninger kan få støtte til trinnvise, modne og velkjente energitiltak som etterisolering, skifting av dører, vinduer og varmepumper.

Støtteordninger for boliger må både gjeninnføres og utvides.

Samtidig må det jobbes for å få på plass en forpliktende handlingsplan med tilhørende tiltakspakke, sik at man kan nå det overordnede målet om å utløse det store potensialet som ligger i energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Finansiering må på plass

Uten nye tiltak vil vi ikke lykkes med å nå klimamålene, og vi vil ikke lykkes med å sikre nok kraft og konkurransedyktige strømpriser.

Sist, men ikke minst, må det nå komme penger på bordet til støtteordningene. Revidert budsjett er et naturlig sted å starte for å markere et klart taktskifte i energipolitikken.

For rapporter og enighet betyr ingenting hvis ikke ord blir til handling!

 

Huseierne mener:

Forbrukernes energimelding - forbrukernes stemme i energidebatten

«Forbrukernes energimelding» er laget av Huseierne. Her får du viktige tall, fakta og sammenhenger. Disse viser forbrukerperspektivet i energimarkedet som ellers blir borte i debatten. 

 

Vi presenterer ti konkrete forslag som kan bidra til en mer rettferdig energiomstilling hvor husholdningenes interesser blir bedre ivaretatt enn i dag.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer