Bukken og havresekken: Manglende kontroll med kommunale gebyrer

Gå til hovedinnhold

Bukken og havresekken: Manglende kontroll med kommunale gebyrer

KOMMENTAR: Synes du at du betaler for mye i kommunale gebyrer? Det er vanskelig å vite om gebyrene er riktig regnet ut.

Hytteeierforeningen i Tuddal mener de kommunale gebyrene i Hjartdal kommune er for høye. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ikke villet kontrollere kommunens tjenester. Hvem skal da gjøre det? Foto: Privat.

Tekst: Nina Granlund Sæther

De kommunale tjenestene blir finansiert etter det såkalte selvkostprinsippet. Det betyr at kommunale gebyrer ikke kan overstige kommunens reelle kostnader i sektoren – altså det som trengs for å drifte det aktuelle fagområdet.

Hvis kommunene krever mer enn tjenestene faktisk koster, er det en form for skjult og ulovlig beskatning.

Hvis kommunene krever mer enn tjenestene faktisk koster, er det en form for skjult og ulovlig beskatning.

Sivilombudsmannen påpekte i 2016 at effektive kontrollordninger er mangelvare, og at dette er et problem for rettssikkerheten. Ingen ting tyder på at dette er blitt bedre i dag.

Tuddal hytteeierforeningers fellesutvalg har tidligere klaget Hjartdal kommune inn for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark uten at det nyttet. De mener kommunens gebyrer for vann og avløp har vært ulovlig høye, og at det foreligger kryssubsidiering i strid med regelverket.

Statsforvalteren har ikke kontrollert om gebyrene er riktige eller ikke, men mente det ikke var nødvendig med lovlighetskontroll da «ekstern kompetanse» har vurdert forholdet. Den eksterne kompetansen Statsforvalteren viste til var EnviDan AS.

«I forbindelse med anmodningen om lovlighetskontroll har Hjartdal kommune fremlagt etterkalkyler og budsjett for å dokumentere at gebyret ikke er i strid med selvkostprinsippet. Videre har kommunen innhentet ekstern spesialkompetanse for å gjennomgå og vurdere lovligheten av kommunens gebyr. Konklusjonen fra Envidan AS er at gebyret er lovlig.»

Hytteeierforeningen klaget i oktober kommunen inn for forliksrådet, og krevde tilbakebetaling av flerfoldige millioner kroner. Klagen ble avvist da forliksrådet ikke er rett klageinstans. Privat søksmål er siste alternativ.

Hjartdal kommune har nylig sendt ut en pressemelding hvor de avviser kravet og fremholder at selvkostreglene er fulgt. I pressemeldingen heter det «Ekstern kvalitetskontroll støtter kommunens syn og konkluderer med at ingen av Tuddal hytteforeningers fellesutvalg sine påstander er korrekte og vil føre fram.»

Kommunens «eksterne granskning» er utført av Momentum Solutions AS.

Momentum – som tidligere het EnviDan – er ifølge egne nettsider Norges ledende leverandør av selvkostløsninger, og brukes i dag av 276 norske kommuner. Selvkost er så komplisert at de færreste kommuner har egen ekspertise på området, men Momentum kan bistå. På hjemmesiden sin skriver de:

«Vi kan hjelpe kommunestyret å få en bedre forståelse for selvkostreglene og hvordan beregningene er bygget opp. Da blir det mye lettere å vurdere om sakene som skal behandles er forsvarlig utredet og i tråd med selvkostreglene så politikerne kan fatte det riktige vedtaket.  Vi tilpasser folkevalgtopplæringen til kommunens behov og presentasjonen tar vanligvis omtrent 30 minutter slik at den kan passe på de fleste kommunestyremøter.»

Vi tviler ikke på at Momentum Solutions AS innehar mye kompetanse om selvkost, og hadde de vært en nøytral eller utenforstående ekspert på området, kunne vi akseptert statsforvalterens avslag på lovlighetskontroll. Men Momentum – tidligere EnviDan – har vært Hjartdal kommunes selvkostrådgiver i ti år, og har bistått kommunen med beregninger og faglig rådgivning knyttet til hytteområdene siden utbyggingen startet. Momentum Solutions har med andre ord gransket seg selv.

Momentum Solutions har med andre ord gransket seg selv.

Vurderingen av om et vedtak skal tas opp til lovlighetskontroll er opp til Statsforvalterens frie skjønn, det vil si at det ikke foreligger noen plikt til å ta opp en sak til kontroll.

Men vi undrer: Er selvkost et så vanskelig område at Statsforvalteren kvier seg for å gå inn i sakskomplekset, eller har de så mange andre oppgaver at det er lettest å putte problemet ned i en skuff?

Er selvkost et så vanskelig område at Statsforvalteren kvier seg for å gå inn i sakskomplekset

Vann- og avløpsgebyrene i norske kommuner øker faretruende fort, og kan komme til å true den norske boligmodellen.

Og jo mer presset kommuneøkonomien er, desto lettere er det både for administrasjon og folkevalgte å legge utgifter til områder som dekkes av selvkost. Da belastes ikke kommunebudsjettet. Men skal vi ha tiltro til at gebyrene er riktig regnet ut, må det tidvis gjøres kontroller.

Disse kontrollene må utføres av andre enn de som har laget selvkostkalkylene og anbefalt gebyrvedtak. Det kan ikke være sånn at bukken settes til å passe havresekken.

 

Les mer!

HB-2-2022-selvkost.png

Huseiernes medlemsblad Hus&Bolig skrev om selvkost i nummer 2-2022. Der kan du lese mer om den konkrete saken rundt Hjartdal kommune som er omtalt i denne kommentaren. 

Les mer: Medlemmer finner elektronisk utgave av Hus&Bolig nr 2-2022 her! (se på side 58) 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer