Blir ingen solskatt for boligeiere

Gå til hovedinnhold

Blir ingen solskatt for boligeiere

Boligeiere som har investert i solpaneler på eget tak, eller vurderer å gjøre det, kan nå puste lettet ut. Etter påtrykk fra Huseierne og en rekke andre organisasjoner, forslår regjeringen nye regler for salg av egenprodusert strøm. Reglene gjør at det i praksis ikke blir skatt på overskuddsstrøm fra eget anlegg.

Det var en glad gjeng som mottok budskapet om at skatt på egenprodusert strøm legges på hylla. Fra venstre: Dag Tore Seierstad fra Solenergiklyngen, Trine Dyrstad Pettersen fra Byggevareindustrien,Tore Strandskog og Oddvin Breiteig fra NHO Elektro, Huseiernes energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg, Vidar Fiskum fra Norsk Eiendom, Bård Folke Fredriksen og Ketil Krogstad fra NBBL. Foto: Tonje Rock Løwer, NBBL.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Etter dagens regler er inntekt fra salg av egenprodusert strøm faktisk å regne som skattepliktig inntekt. Huseierne med flere har vært sterkt kritiske til denne tolkningen av skattereglene.

Regjeringens foreslåtte skattefrie beløpsgrense på 10.000 kroner og sjablongfradrag på 15 prosent, fjerner noe av usikkerheten rundt lønnsomheten i anskaffelse av solanlegg på privat eiendom.

Vi er fornøyde med at det nå kommer en endelig avklaring, som innebærer at husholdninger og borettslag i praksis slipper å betale skatt når de selger egenprodusert strøm.

Full seier for Huseierne

Det har den siste tiden gått trått i solmarkedet.

En rekke ting som skatt på egenprodusert strøm, endring av vilkår på solkontoer, lavere strømpriser, strømstøtte og kutt i Enovatilskuddet, bidrar til stor usikkerhet rundt nedbetalingstid og lønnsomhet på eget solcelleanlegg.

Derfor er det så viktig at det kommer på plass forutsigbare og gode regler som sikrer at salg av overskuddsstrøm fra boliger og fritidsboliger, inkludert de som eies i borettslag og sameier, slipper å skattlegges for salg av overskuddstrøm.

Huseierne mener at innspill og påtrykk fra bransjeorganisasjonene, og ikke minst godt politisk press fra Høyre, SV og Storting, har vært helt avgjørende for fritaket som nå kommer.

Dette blir et svært viktig bidrag hvis vi skal nå Stortingets mål om 8 TWh solkraft i 2030.

Bunnfradrag på 10.000 kroner

Finansdepartementet har nå sendt på høring forslaget til særregler for beskatning av inntekt ved salg av overskuddsstrøm fra anlegg for produksjon av fornybar energi tilknyttet egen bolig eller fritidsbolig. Det foreslås at kun inntekter på over 10.000 kroner vil bli skattlagt.

Et bunnfradrag på 10.000 kroner vil i praksis bety at de fleste som selger overskuddsstrøm fra fornybar energiproduksjon tilknyttet egen bolig ikke vil skattlegges for det, siden det ofte vil være relativt beskjedne inntekter fra salg av overskuddsstrøm.

Forslaget innebærer derfor at for inntekt fra produksjonsanlegg som har til hovedformål å forsyne egen bolig eller fritidsbolig med strøm, innføres det en beløpsgrense på 10.000 kroner før skatteplikt inntrer.

For de som produserer strøm som gir skattepliktig inntekt over beløpsgrensen, foreslås det et såkalt sjablongfradrag som innebærer at kun 85 prosent av inntekten regnes som skattepliktig.

Foreslåtte regler er på høring

Huseierne er enig med regjeringen om at dette vil skjerme husholdningene på en god måte.

På sikt håper Huseierne at all skatt på egenprodusert strøm fjernes, da vi mener dette er strøm vi trenger for å nå klimamålene. Da må betingelsene være så gode at vi får flere til å investere i egne solcelleanlegg enn i dag.

De foreslåtte reglene er nå på høring, med frist 14. august. Høringsdokumentet kan leses her.

Det foreslås at endringene i skatteloven skal ha virkning fra og med inntekståret 2024, mens foreslåtte endringer i skatteforvaltningsloven (rapporteringsplikt for kraftleverandører), trer i kraft med virkning fra inntektsåret 2025.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer