Vi ønsker ikke eierskiftegebyr

Gå til hovedinnhold

Vi ønsker ikke eierskiftegebyr

Huseierne støtter ikke forslaget om innføring av eierskiftegebyr i eierseksjonssameier.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring et forslag om å skjerpe «ervervsbegrensningen» i eierseksjonsloven. Høringen omhandler forslaget som vi tidligere har jobbet mye med, om å lovfeste klare grenser for mye man kan korttidsutleie, både i eierseksjonsloven og borettslagslova.

Departementet foreslår også å innta en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven. Her er vi ikke enige.

- Vi mener konsekvensen blir økte utgifter for forbrukerne ved innkreving av et slikt eierskiftegebyr. Dette vil legge til rette for en ny lukrativ inntektskilde til forretningsførerne på bekostning av forbrukerne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Støtter ikke innføring av eierskiftegebyr

Huseierne støtter derfor ikke forslaget om innføring av eierskiftegebyr i eierseksjonssameier.

Departementet argumenterer for at forretningsfører vil ta seg betalt for arbeid med eierskifte enten gjennom prisingen av tjenesten overfor eierseksjonssameie eller fra den enkelte seksjonseier som selger en seksjon.

Det skulle tilsi at dersom forretningsfører fritt kan kreve eierskiftegebyr, burde det alminnelige forretningsførergebyret blitt senket tilsvarende. Men vi har liten tro på at det vil skje.

Den sannsynlige konsekvensen er økte utgifter for forbrukerne og bedre marginer for de kommersielle forretningsførerne.

Vi tror heller ikke det vil skje noen individuell tilpasning av kostnadene ved hvert enkelt eierskifte. Maksgebyret på 4 x R vil raskt etablere seg som standarden.

Digitalisering

I borettslagene er godkjenningsordning for nye andelseiere lovfestet.

I et eierseksjonssameie vil en vedtektsbestemmelse om godkjenning av nye eiere kreve tilslutning fra samtlige seksjonseiere. De færreste eierseksjonssameier har slike bestemmelser i sine vedtekter.

Uansett må manglende godkjenning knytte seg til personlige forhold hos erververen, og det er en enkel sak å avklare.

Det gebyret da skal dekke er avregning av felleskostnader, føre ny eier inn i datasystemet og ordne med elektronisk betaling. Med en gebyrsats på kr 4520 + mva., tilsier det at en forvalter med rundt 1000 kroner i timen kan arbeide med dette en halv dag. Vi tror digitalisering skulle tilsi at dette arbeidet lar seg gjennomføre på langt kortere tid enn tidligere.

- Innføring av et eierskiftegebyr ved alle overdragelser er en dårlig løsning som vil legge til rette for en ny  inntektskilde til forretningsførerne på bekostning av forbrukerne, sier Meyer.

Enige om korttidsutleie og hyblifisering

I vår høringsuttalelse til NOU 2014:6 «Revisjon av eierseksjonsloven» ba vi om at ervervsbegrensningen ble videreført. Vi er derfor fornøyd med at regelen nå foreslås gjeninnført og presisert med en innretning som gjør at den blir vanskeligere å omgå.Vi støtter også forslaget om å lovfeste adgangen til korttidsutleie i borettslag, og synes begrensningen på maks 30 dager korttidsutleie av hensyn til brukereierprinsippet er fornuftig.

I regjeringsplattformen kom det løfter om å forsterke tiltak mot boligspekulasjon og såkalt hyblifisering. Vi er fornøyd med at dette følges opp.

Både hver for seg og samlet tar forslagene i høringsnotatet sikte på å fremme målet i regjeringsplattformen om å forsterke tiltak mot «boligspekulasjon», blant annet ved å forhindre at profesjonelle aktører driver «leilighetshoteller» i boligsameier.

En skjerpet ervervsbegrensning, i kombinasjon med restriksjoner på adgangen til å drive korttidsutleie, vil redusere faren for at «store» eiere kan korttidsutleie en stor andel av boligseksjonene i et sameie. Vi er veldig fornøyde med at regelen foreslås gjeninnført.

Huseierne har lenge jobbet for å få strammet inn regelverket som tillater utleiere å dele opp små leiligheter i enda mindre hybler for å tjene mest mulig penger, også kalt hyblifisering. Vi har også vært pådrivere for å begrense mulighetene for kortidsutleie av seksjoner, for eksempel gjennom Airbnb, fordi vi får tilbakemeldinger om at slik utleie skaper utrygghet i bomiljøet.

Høringsfristen er 6.august, og du kan lese høringssvaret vårt her.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer