Ny dom: Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt

Gå til hovedinnhold

Ny dom: Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt

Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatt på grunn av for sen utskriving, har Borgarting lagmannsrett avgjort. Men domstolen ville ikke røre ved selve utskrivingen av eiendomsskatten.

Morten Meyer Eiendomsskatt

Av: Carsten Pihl

Borgarting lagmannsrett har onsdag 31. oktober avsagt dom i gruppesøksmålet om eiendomsskatt i Oslo. 3.400 personer var med på gruppesøksmålet som opprinnelig ble anlagt av Huseiernes Landsforbund.

Vi minner om at Huseierne ikke er grupperepresentant for denne saken. Ved spørsmål må man kontakte grupperepresentant John Sverre Svendsen eller advokatfirmaet Wiersholm.

Får tilbake penger på grunn av sen utskriving

I dommen slår lagmannsretten fast at Oslo kommune skrev ut eiendomsskatten for 2016 for sent.

Kommunen plikter derfor å betale tilbake innbetalt eiendomsskatt i 2016 til de som er medlem av gruppesøksmålet og som påklaget utskrivningsvedtakene til Oslo kommune innen fristen.

Det betyr altså at i utgangspunktet er det bare de som har klaget på utskrivningsvedtaket (og samtidig er med i gruppesøksmålet) vil kunne få penger.

Men: Til Nettavisen uttaler saksøkernes prosessfullmektig Bettina Banoun den 1. november at tilbakebetalingen bør gjelde alle som betalte eiendomsskatt i Oslo i 2016. Hun henviser til en tilsvarende sak fra Midtre Gauldal i 2015.

Finansbyråd Robert Steen uttaler til Nettavisen at Oslo kommune nå vurderer dommen. Dermed er dette spørsmålet ikke avgjort.

Hva skjer nå?

- Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen er ute, og ankefristen er normalt sett på en måned.

- Vi minner om at begge parter kan anke dommen, så det er ikke sikkert den blir stående.

 

Rører ikke selve eiendomsskatten

Kjernen i kravet i gruppesøksmålet var at Oslo kommunes utskriving av eiendomsskatten ble kjent ugyldig. Grunnen er at med bunnfradraget i Oslo på fire millioner kroner er det under halvparten av byens innbyggere som må betale eiendomsskatt.

Gruppemedlemmene anførte også at Oslo kommune brøt eiendomsskatteloven ved å fastsette et bunnfradrag på fire millioner kroner, som medførte at bare et mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale eiendomsskatt.

Denne påstanden ble avvist av lagmannsretten, slik den ble i tingretten. Dermed blir eiendomsskatten i Oslo stående.

Les også: Slik blir eiendomsskatten i 2019

Eiendomsskatt en politisk beslutning

I en kommentar til dommen slår kommenterer generalsekretær Morten A. Meyer i Huseiernes Landforbund:

- Vi registrerer at lagmannsretten stadfester tingrettens dom. Begge rettsinstanser konkluderer med at utskriving av eiendomsskatt og størrelsen på bunnfradrag er et spørsmål for politisk folkevalgte organer og ikke rettssystemet, sier Morten A. Meyer

Meyer peker videre på at Huseierne fortsetter kampen mot eiendomsskatten:

- Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten er usosial fordi den ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, formue og betalingsevne.

Les mer: Slik er statsbudsjettet 2019 et skritt i riktig retning

Domstolen skriver: 

«Det er på det rene – og uomtvistet – at fastsettelsen av bunnfradrag i utgangspunktet hører inn under kommunens frie skjønn. Spørsmålet er om Oslo kommune har holdt seg innenfor rammene loven stiller for skjønnsutøvelsen.

Nærmere bestemt må lagmannsretten vurdere om loven oppstiller en grense for hvor høyt det er adgang til å sette bunnfradraget, og om denne grensen i så fall er overskredet. (...) 

Etter lagmannsrettens syn tilsier ordlyden (...) at kommunestyret i utgangspunktet må stå fritt ved fastsettelsen av bunnfradragets størrelse.»

Dommen kan lastes ned fra nettstedet Rett24.

 

(Saken er oppdatert 1. november med domsitat, lenke til dommen og uttalelser om utbetaling.)

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer