Amatørene må sikres bedre i bolighandelen

Gå til hovedinnhold

Amatørene må sikres bedre i bolighandelen

I dag har Huseiernes Landsforbund deltatt i åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité, og kommet med klare oppfordringer om å sørge for at bolighandelen blir tryggere og mindre konfliktfylt.

MÅ FØLGES OPP: Huseiernes Landsforbund er fornøyd med at det settes fokus på tryggere bolighandel, og håper at de gode vedtakene som er gjort følges opp. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

HL har klare forventninger til hva som er en av de viktigste sakene å prioritere fremover på boligfeltet.

- Vi ønsker oss en tryggere bolighandel for både selger og kjøper, og mener at det krever en bred gjennomgang av dagens lovverk, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Trenger lov- og regelendringer

Bolighandelen reguleres av flere lover og et omfattende regelverk på tvers av flere departementer. Vi mener derfor det vil være hensiktsmessig at det gjennomføres en utredning som ser hele lov- og regelverket i sammenheng, og som kan foreslå lovendringer og forenklinger som sikrer at målet om å styrke forbrukerinteressene oppnås.

- Forholdene rundt boligomsetningen er et svært viktig forbrukertema som angår de aller fleste av oss. Det er bred enighet om at konfliktnivået i bolighandelen er for høyt, og at det er nødvendig med lov- og regelendringer, sa Meyer fra talerstolen.

Komiteen behandlet senest i juni i år viktige spørsmål knyttet til trygg bolighandel. Stortinget gjorde da enstemmige vedtak knyttet til et omfattende representantforslag (se faktaboks), og Barne- og likestillingsdepartementet, justis- og finansministeren har svart opp i sine budsjettproposisjoner hvordan regjeringen skal følge opp vedtakene.

- Kjøp og salg av bolig er en av de viktigste beslutningene vi tar gjennom livet. Samtidig gjør vi det sjelden, har liten erfaring og begrenset kunnskap. Både boligselger og boligkjøper er avhengig av profesjonelle aktører som utfører oppgaver med høy kvalitet og høy etisk standard.

Vi må få på plass lov- og regelendringer som styrker boligselgernes og boligkjøpernes interesser, samt styrker rollen og ansvaret til de profesjonelle og kommersielle aktørene i boligomsetningen.

Må se på forsikringsordningene

 Det har de siste årene vært økende oppmerksomhet rundt konfliktnivået ved bolighandel, og behovet for tiltak som ivaretar forbrukernes interesser bedre i handelen og ved reklamasjoner.

- I bolighandelen bør det ikke være boligkjøper og boligselger som står mot hverandre, men det er situasjonen i dag. Dagens system motiverer selger til å forsikre seg mot konsekvensene av skjulte feil og mangler, snarere enn å avdekke og informere om feil og mangler. Taperne på en slik løsning er forbrukerne. Vinnerne er forsikringsselskapene og de som selger forsikringer, sa Meyer.

- Mellom boligkjøper og boligselger på den ene siden og de profesjonelle og kommersielle aktørene på den andre, er det en ubalanse. De fleste av oss kjøper og selger bolig to til tre ganger i løpet av livet, mens meglerne, takstmennene, bankene og forsikringsselskapene jobber med bolighandel hele tiden – de lever av det. Denne ubalansen gir et helt spesielt behov for tillit.

Som forbrukere må vi kunne stole på at de kommersielle aktørene bruker kunnskap og erfaring til vårt beste, og ikke til egen vinning. Derfor må forbrukernes interesser styrkes, og eiendomsmeglernes og takstmennenes rolle og ansvar må bli større og tydeligere.

HLs anbefalinger

Stortinget har gjennom flere perioder hatt trygg bolighandel på sin dagsorden. Særlig er oppmerksomheten rettet mot behovet for endringer i den utdaterte avhendingsloven, noe som er veldig bra.

Men en tryggere bolighandel med færre konflikter krever også endringer i andre lovverk.

 Derfor er vi opptatt av det nå gjøres en helhetlig gjennomgang på tvers av departementene av alt relevant lov- og regelverk som omhandler boligomsetning.

- Flikking på avhendingsloven alene kan i verste fall bare bidra til ytterligere fragmentering, lite effektive løsninger og ingen styrking av forbrukerinteressene. En bredere gjennomgang hvor lovverket ses i helhet og sammenheng, kan for eksempel skje i forbindelse med BLDs varslede stortingsmelding om forbrukerpolitikken. Den er omtalt i departementets budsjettproposisjon, og komiteen har den til behandling nå, sa Meyer.

Det er på høy tid at vi får på plass en autorisasjonsordning for takstmenn, lovfestede kompetansekrav og krav til innholdet i tekniske tilstandsanalyser. En tydeliggjørelse av ansvarsforholdene mellom aktørene og utfordringene knyttet til mangelbestemmelsene vil gi en tryggere bolighandel.

I tillegg må forbrukerne få tilstrekkelig tid i bolighandelen.

- Vi håper derfor komiteen i sine merknader til budsjettet bidrar til at det blir fart i arbeidet med regelverksendringer som gir forbrukerne bedre vern og styrker rollen og ansvaret til de profesjonelle partene. Det vil senke konfliktnivået i bolighandelen og gjøre den tryggere, avsluttet Meyer.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer