Endringer i bustadoppføringslova

Gå til hovedinnhold

Endringer i bustadoppføringslova

HL ønsket ikke reduksjon i verken garantitidens lengde eller garantiens størrelse, og ble hørt. I tillegg vil det nå kunne bli stilt garanti ved salg av nyoppført bolig.

NYE BOLIGER: Det er viktig å sikre forbrukernes rettigheter ved kjøp av ny bolig, og da er garantireglene svært viktige. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

I dag er det slik at kjøpere av prosjekterte boliger har fem års reklamasjonsrett overfor entreprenøren, og like lang garantitid.

Det ble foreslått en reduksjon i garantitiden fra fem til to år ved oppføring av nye boliger med den begrunnelsen at forbrukerbeskyttelsen ikke ville bli svekket, noe HL var sterkt uenig i.

- Vi er fornøyd med at vi ble hørt og at garantitidens lengde og størrelse nå ikke blir redusert, helt i tråd med HLs anbefalinger, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

Begge er viktige punkter for å beskytte forbrukerne.

Garantiordning til forbrukerens beste

Bustadoppføringslova gjelder avtaler mellom entreprenør og en forbruker om oppføring av ny bolig. Etter bustadoppføringslova § 12 skal entreprenøren som hovedregel stille garanti for oppfyllelse av avtalen med forbrukeren.

Lovforslaget har bakgrunn i regjeringens strategi for boligmarkedet og forslagene i NOU 2016: 10 «Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova», hvor HL var en av høringsinstansene.

Det offentlige utvalget bak utredningen ville ha en reduksjon i garantitiden fra fem til to år ved oppføring av nye boliger. Utvalget antok at forbrukerbeskyttelsen ikke ville bli svekket, noe HL var og er helt uenig i.

HL påpekte at selv om de fleste mangler materialiserer seg tidlig, kan det være mange skjulte feil og mangler som ikke blir synlige før det er gått lenger tid. Eksempler på det er fukt, lekkasjer osv.

Kjøp av bolig er normalt den største investeringen en forbruker gjør i sitt liv. Det vil derfor være meningsløst at forbrukeren skal ha dårligere vern enn etter kjøpslovens bestemmelser. Å skille garantitiden med tidsrommet for sikkerhetstillelsen vil gjøre garantien illusorisk, da entreprenørselskapene kan avvikle sin virksomhet uten konsekvenser, skrev HL.

HL har gjennom sitt juridiske rådgivningsapparat ofte erfart at dagens ordning langt fra er tilstrekkelig til å dekke de tap som en forbruker normalt kan bli påført. Særlig kommer dette frem ved konkurs, hvor forbrukeren i verste fall må overta byggeprosjektet selv med nye entreprenører og ansvarshavende i alle ledd. I tillegg til dette skal garantien dekke mangels- og forsinkelsesansvaret.

HL er derfor kritisk til endringer i en garantiordning som skal sikre forbrukeren mot tap som følge av konkurs eller kontraktsbrudd hos entreprenørselskapet, som for eksempel krav på grunn av mangelfullt arbeid eller krav på erstatning for merkostnader ved forsinkelse.

Det er derfor gledelig at Justis- og beredskapsdepartementet ikke ønsker å endre verken garantitidens lengde eller garantiens størrelse ved oppføring av nye boliger.

Utvidelse av garantiplikten

Det foreslås enkelte endringer når det gjelder tidspunktet for garantistillelse ved eventuelle forbehold fra forbrukeren og forbrukerens sanksjoner for det tilfellet at entreprenøren oversitter fristen for å stille garanti.

Videre foreslås det en ny bestemmelse i avhendingslova om plikt for næringsdrivende til i visse tilfeller å stille garanti i tråd med bustadoppføringslova § 12 ved salg av nyoppført bolig til forbruker. Dermed vil kravet om fem års garanti også gjelde for boliger som blir solgt inntil 6 måneder etter ferdigstillelse.

I dag gjelder garantireglene kun avtaler med forbrukerne om oppføring av bolig, altså ikke salg av nyoppført bolig hvor alt arbeid fra entreprenørens side er ferdig.

Så dette er i realiteten en utvidelse av garantiplikten.

Behandles vår 2018

Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endring i bustadoppføringslova (Prop. 27 L (2017-2018)), ble godkjent i statsråd 1.desember.

Lovforslaget er nå til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Det er ventet at lovforslaget vil behandles i Stortinget vår 2018, og tre i kraft til sommeren.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer