Dyrere med bolig nummer to

Gå til hovedinnhold

Dyrere med bolig nummer to

Nå skal de som eier flere boliger beskattes hardere for å komme økende boligpriser til livs.

Tekst: 

I statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem i dag, vil regjeringen øke ligningsverdien på sekundærbolig fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi. Dette gjelder også for næringseiendom.
Dette rammer med andre ord utleiere som har investert i utleieboliger som de ikke benytter selv, men også eiere av hytter og fritidsboliger som tidligere har vært boliger blir rammet.


- Det vil føre til at mange vil selge utleieboligen, sier Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund.


Høyere leiepriser og mindre utleieboliger


Siden sekundærbolig og næringseiendom verdsettes lavere i formuesskatten enn andre investeringsobjekter, har det lenge vært attraktivt å investere i fast eiendom for de med høy inntekt som vil redusere sin skattemessige formue.


Hensikten er åpenbart å redusere den skattemessige favoriseringen av investeringer i eiendom fremfor klassisk banksparing eller sparing i egen bedrift, i håp om at dette vil bidra til å redusere prispresset på boliger.


- Når regjeringen nå øker ligningsverdiene av sekundærboliger fra 40 til 50 prosent, er hensikten å øke skatten for de som har en ekstra bolig for utleie. Samtidig er konsekvensen at lønnsomheten ved å drive utleie blir mindre, og mange vil selge utleieboligen, sier Batta.


Huseiernes Landsforbund mener med andre ord at resultatet vil bli høyere leiepriser og tusenvis av leieboliger mindre på markedet.


- Vi anslår at vel fem prosent av boligmarkedet er sekundærboliger, noe som betyr at mellom 20.000 og 30.000 leieboliger vil forsvinne som følge av skatteøkningen.


- I tillegg vil leietagerne oppleve høyere leiepriser fordi alle utleiekostnader over tid blir overveltet på sluttbrukerne, sier Batta.

Dårlig timing

I likhet med Batta er Lars Aasen i Leierboerforeningen skeptisk til forslaget som regjeringen presenterer.

- Prinsippielt er vi for en slik økning, men slik verden ser ut i dag synes vi det er et dårlig tidspunkt å eksperimentere med boligsituasjonen, sier Aasen.

Asen er mest redd for at utleieprisene skal øke fordi kostnadene med å leie ut naturligvis blir høyere.

- Du trenger ikke være veldig tallkyndig for å se at dette kan bære galt av sted. Vi ønsker andre grep fra regjeringen. Det hadde vært mye bedre om man åpnet for tilskuddsordninger privat boligbygging. Vi trenger flere profesjonelle utleiere, sier Aasen.


Bunnfradraget økes


Bunnfradraget økes fra 750.000 til 870.000 kroner, 1.740.000 for ektepar, og ifølge regjeringen medfører dette at totalt 590 000 skattytere vil få redusert formuesskatt, mens 115.000 skattytere vil få økt formuesskatt.
Sikkerhetsventilen som sier at en skatteyter kan kreve ligningsverdien satt ned hvis den overstiger 60 prosent av eiendommens dokumenterte markedsverdi, vil bli stående uendret.

Forslag til statsbudsjett 2013

 • Dyrere å eie bolig nummer 2, ligningsverdien økes fra 40 til 50 prosent av markedsverdi.
 • Tinglysningsgebyret, og tinglysning av pantedokumentet på fast eiendom blir billigere, 1060,- for begge.
 • Dokumentavgiften for selveier, 2,5 % blir ikke redusert. Staten regner med å tjene 8 milliarder kroner på dokumentavgiften i 2013.
 • Endre skatteloven slik at eiere av tomannbolig må ha brukt minst halvparten av bygningen til egen bolig for at hele gevinsten skal være skattefri ved salg.
 • Maksgrensen på 150.000 kroner i BSU sparing blir ikke endret.
 • Husbanken får mer, fra 15 til 20 milliarder. Til boligbygging og startlån til unge og vanskeligstilte.
 • Økt tilskudd gjennom Husbanken for tilrettelegging av boligen, for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Økt tilskudd til bygging av utleieboliger, for vanskeligstilte, som gis blant annet til kommunene og stiftelser.
 • Økte tilskudd for å bedre tilbudet av boliger i små og usikre marked i distriktene.
 • Regjeringen vil bygge 1000 nye studentboliger i 2013.
 • Enklere og mer effektiv behandling av byggesaker gjennom elektronisk behandling.