Tjen flere tusen før nyttår

Gå til hovedinnhold

Tjen flere tusen før nyttår

Har du eiendom i ett av disse seks landene kan du hente masse penger i rentefradrag for tidligere år.

Nå blir det mer attraktivt å kjøpe bolig i Tyskland, Italia, Portugal, Malta, Belgia og Bulgaria. Klager du til skattemyndighetene innen nyttår kan du i tillegg få fradrag for de siste tre årene. Fristen gjelder fra utgangen av ligningsåret.

- Alle som eier eiendom i disse landene bør klage på ligningen. Send inn klage for så lenge du har eid eiendommen, men myndighetene vil sannsynligvis påberope seg treårsregelen. Du har allikevel ingenting å tape, sier advokat Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

 

I strid med EØS-avtalen

Frem til nå har nordmenn med feriebolig i EØS-land som har en såkalt unntaksskatteavtale med Norge fått redusert rentefradraget sitt hvert år. For mange skatteytere dreier dette seg om titusen i ekstra skatt.

- Reglene har hele tiden vært i strid med EØS-avtalen og er blitt endret. ESA har ment at reglene har gjort det mindre attraktivt å investere i bolig disse landene enn for eksempel Spania, hvor man har fått fullt rentefradrag, sier Lothe.

EFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan. Dets hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres og følges i EØS/EFTA-statene Norge, Island og Liechtenstein.

 

Disse landene får fullt rentefradrag

  • Belgia
  • Bulgaria
  • Italia
  • Malta
  • Portugal
  • Tyskland

 

Hva gjør ESA?

ESAs hovedoppgaver består i implementerings -og håndhevingskontroll av EØS EFTA-statene: Norge, Island og Liechtenstein.

  • Implementeringskontroll betyr at ESA overvåker hvorvidt de relevante rettsakter (typisk forordninger og direktiver) som inngår i EØS-avtalen ved beslutning av the EEA Joint Commitee, blir korrekt satt inn i nasjonal lovgivning.
  • Håndhevingskontroll betyr at ESA også kontrollerer håndhevelsen av EØS-avtalen. Slik kontroll skjer ofte som følge av klager fra utenforstående eller på eget initiativ.

Ved mistanke om brudd på EØS-avtalen, blir dette først undersøkt gjennom utveksling av informasjon mellom medlemslandet og ESA. Hvis ESA etter dette finner grunn til å åpne formell sak, blir dette gjort gjennom en formell henvendelse. Her formulerer ESA tvistegjenstanden og anførsler. Hvis det etter dette er grunn til å videre forfølge saken, sendes en ny henvendlese til den aktuelle stat hvor påstand og anførsler blir videre utdypet. Hvis medlemsstaten etter dette enda opprettholder sin etter ESAs mening EØS-stridige rettstilstand, tar ESA ut stevning for EFTA-domstolen hvor en rettslig prosedyre for å avgjøre tvistegjenstanden følger.

Idag er Oda Helen Sletnes president i ESA. Det har hun vært siden 1. juli 2011.

Kilde: Wikipedia