Mer boligpolitikk

Gå til hovedinnhold

Mer boligpolitikk

Sundvollplattformen ser ut til å gi boligpolitikken et løft.

Mandag la den nye regjeringen frem sin plattform for de neste fire årene. Det knyttet seg stor spenning til hva den såkalte Sundvollplattformen ville by på i forhold til boligpolitikken. Huseiernes Landsforbund er meget tilfredse med det som er blitt lagt frem.

- Det som har kommet av program for boligpolitikken de kommende fire år er vi godt fornøyde med. Veldig mye var nærmest kopiert fra Huseiernes Landsforbunds arbeidsprogram, sier administrerende direktør Peter Batta i HL.

- Særlig setter jeg pris på tiltakene som vil forbedre muligheten for ungdom til å komme inn på boligmarkedet. Boligsparing (BSU) skal bli bedre, samtidig som at egenkapitalkravet for å få boliglån, skal reduseres. Det skal bygges flere studentboliger og plan- og bygningsloven med forskrifter skal forenkles.

Enklere å leie ut

Med press i utleiemarkedet har HL lenge etterlyst enklere regler for utleie av bolig. Nå kan det se ut til at man endelig er hørt. Regjeringen legger opp til å møte HLs ønsker.

- Vi har i mange år bedt om forenkling av kravene til utleieboliger. Nå ser det ut til at dette skal bli en virkelighet, sier Batta og påpeker at det også står HLs hjerte nær at eiendomsretten styrkes.

Samtidig vil HL kreve at en del av forslagene utformes mer konkret og de vil også på eget initiativ presentere boligpolitiske ønsker som ikke fremgår av regjeringens forslag så langt.

- Dette vil vi legge frem når den nye regjeringen tiltrer om en ukes tid, forteller Batta.

Under kan du lese hva regjeringen har skrevet om boligpolitikken for de neste fire år.

Norge har en sterk tradisjon for at folk eier sine egne boliger. Regjeringen vil ha som mål at folk flest har mulighet til å eie sin egen bolig. Det er fortsatt mange som møter store barrierer i boligmarkedet. Det er derfor en offentlig oppgave å føre en offensiv sosial boligpolitikk.
Befolkningen i Norge øker raskt, særlig i de største byene. Det er derfor et stort behov for flere boliger i årene fremover. Regjeringen vil legge best mulig til rette for økt utbygging. Offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre boligbygging. Regjeringen vil sikre raskere saksbehandling av byggesaker og forenkle plan- og bygningsloven.
Regjeringen vil gjøre det lettere for kommunene å åpne opp for økt boligbygging og vil gjøre det lettere for utbyggerne å bygge i takt med behovet. Regjeringen vil forenkle de tekniske byggeforskriftene i samarbeid med byggebransjen. Statlige myndigheters adgang til å fremme innsigelser som virker hemmende på boligregulering og lokal handlefrihet skal begrenses og innsigelsene samordnes bedre.

Regjeringen vil:
• Styrke eiendomsretten.
• Forenkle plan- og bygningsloven med forskrifter.
• Forenkle kravene til utleieboliger.
• Etablere et permanent byggekostnadsprogram i samarbeid med bransjen.
• Bygge ut flere studentboliger og forenkle regelverket slik at det blir enklere å samarbeide med private.
• Fjerne boplikten.
• Styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU).
• Sørge for gode rammebetingelser for boligbygging.
• Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.
• Gå igjennom byggeforskriftenes effekt når det gjelder pris og byggeaktivitet for de minste boligene.
• Sørge for en god og fleksibel bostøtteordning.
• Praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Støttemur i hagen

Les mer