Radonmåling må dokumenteres

Gå til hovedinnhold

Radonmåling må dokumenteres

Innen 2014 må du som leier ut ha målt radonnivået i boligen og gjort tiltak dersom nivåene er for høye. God dokumentasjon av målingen er viktig.

Mål radonnivået i utleieboligen innen 2014.
Måling: Mange lurer på hvordan de skal dokumentere radonmålingen i utleieboligen. Statens Strålevern jobber med å få anbefalingene på plass.

Hus & Bolig har tidligere skrevet flere artikler om radon i norske boliger. I kjølvannet av artiklene har redaksjonen fått en rekke spørsmål, særlig i forbindelse med regelen som kommer om måling og tiltak i utleieboliger. Hus & Bolig videreformidlet noen av spørsmålene til rådgiver Bård Olsen i Statens Strålevern.

— Hvilke formelle krav må man forholde seg til når man skal måle radonnivået i utleieboligen?

— For å vise at radonnivået oppfyller kravene i strålevernforskriften må radon måles etter Strålevernets anbefaling. Denne finnes på våre nettsider. I korthet går måleanbefalingen ut på at radon må utføres som langtidsmåling over minst to måneder i vinterhalvåret. Grunnen til den lange måleperioden er at radonkonsentrasjonen i et hus kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. For å fange opp variasjonene må man altså måle radon over minst to måneder i tidsrommet fra ca. midt i oktober til midt i april. Selv om strålevernforskriften er trådt i kraft, så trer ikke grenseverdiene for utleieboliger i kraft før 2014.

— Men innen 1. januar 2014 må man jo både ha målt og gjort eventuelle tiltak for å senke for høye verdier; da bør man vel tenke fremover allerede nå?

— Ja, absolutt. 1. januar 2014 skal en utleier kunne dokumentere at utleieboligen er under grenseverdiene. Så selv om vi ikke kan pålegge noen å måle nå, så er det helt på sin plass å få målt radon før grenseverdiene trer i kraft.

— Hva slags måleinstrument skal man bruke?

— Vi tenker at den enkleste og rimeligste måten å få målt på er ved hjelp av sporfilmer. Når man bruker sporfilmer som sendes inn til laboratorium for analyse, får man en rapport fra laboratoriet, og da vil det fungere som dokumentasjon på målingen.

— Hva med digitale målere av ulike slag?

— Radon kan også måles med andre metoder enn sporfilm. Det finnes en rekke ulike digitale målere i markedet, men uavhengig av om man bruker sporfilm eller digitalt måleapparat må man fortsatt måle over minst to måneder i vinterhalvåret.

— Men hva da med dokumentasjon?

— Det er en utfordring. På en del elektroniske måleapparater kan du få utskrift av målingen for eksempel via en datamaskin. Men om det vil være godt nok, kan jeg ikke svare på ennå. Dokumentasjon og digitale målinger er noe vi er i gang med å vurdere. Det er også andre utfordringer når man selv måler radon med digitale målere. Blant annet er man selv ansvarlig for at måleapparatet faktisk måler riktig. Det som uansett er viktig, er at det er utleier som må kunne fremlegge god nok dokumentasjon ved for eksempel tilsyn.  

— Men det er ikke krav om at målingene må foretas av en uavhengig tredjepart?

— Nei, det er utleiers ansvar og han kan selv bestille og utplassere sporfilmer.

— Kommer dere til å gi tydeligere retningslinjer på dette området, så folk som vil måle digitalt kan være trygge på at de oppfyller kravene i den nye forskriften?

— Vi jobber for å få utviklet bedre måleanbefalinger og målestandarder, det vil si enda tydeligere presisering av hvordan du skal gjøre målingen. Våre oppdaterte anbefalinger vil alltid ligge på nettsidene våre, www.nrpa.no.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

 

Tilsynsordninger

Det er Statens Strålevern som er tilsynsmyndighet for strålevernforskriften. Dersom du som leier ut ikke har målt og gjort tiltak og radonverdiene er for høye i utleieboligen fra 1. januar 2014, kan Statens Strålevern gi pålegg om retting innen en viss frist. Srålevernet jobber nå med å etablere tilsynsordninger. Helse- og omsorgsdepartementet melder at veiledningen til forskriften så godt som er klar, og vil komme ut i løpet av våren.

 

Utleier kan holdes ansvarlig

For leieforholdet vil det kunne få store konsekvenser dersom du som utleier ikke sørger for at leieboligen oppfyller kravene innen tidsfristen.

— Har du ikke målt og gjort eventuelle tiltak innen 2014, og radonnivået er for høyt, vil det være en mangel ved leieboligen. Leier kan kreve retting eller heving av leieforholdet. Når det er slik at det er bevist en sammenheng mellom lungekreft og høye radonverdier i boligen, kan også utleier bli holdt ansvarlig dersom leier får lungekreft. Leier kan komme til å kreve erstatning for mistet evne til arbeid, sykdom, dødsfall og så videre, sier advokat Line Parelius i Huseiernes Landsforbund. 

Dersom leier finner at radonnivåene i boligen er for høye og du som utleier ikke har gjort tiltak, kan også leier igangsette tiltak på egenhånd dersom du ikke retter feilen innen rimelig tid, samt kreve erstatning for utgiftene, i tillegg til kompensasjon for eget arbeid med saken.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer