Ved følger ikke med

Gå til hovedinnhold
VED: Etter blodslitet med vedhogst er det greit å vite at dette ikke følger med når du selger boligen. FOTO: Dag Erik Kongslie
VED: Etter blodslitet med vedhogst er det greit å vite at dette ikke følger med når du selger boligen.

Ved følger ikke med

Du kan ikke kreve at boligselgers ved følger med når du kjøper bolig.

Norges Eiendomsmeglerforbund, har i samarbeid med Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor laget en liste over tilbehør som skal følge eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt.

Listen ikke er et lovverk, og er derfor bare retningsgivende. Domstolene har imidlertid lagt vekt på denne listen tidligere da de har vurdert hva som skal følge med en bolig der ikke annet er avtalt.

- Av listen fremgår det blant annet at ovner, kaminer, peiser og andre varmekilder skal følge med boligen. I tillegg fremgår det at oljefat, parafinfat og gassbeholder til gasskomfyr og gasspeis skal følge med. Hvorvidt vedstabler, som var tilstede ved visning, skal følge med sier listen ingenting om, sier advokatfullmektig Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund.

- Avgjørende for om dette skal følge med antar vi må være om ved kan anses som å være særskilt tilpasset boligen, om det er nødvendig til bruk i boligen eller om veden er upraktisk å flytte. Dette vil bli en konkret vurdering, men som hovedregel vil en selger neppe kunne kreve at eventuelle vedstabler som var tilstede ved visning skal følge med boligen.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Estetikk spiller ingen rolle

Det er avhendingslova § 3-4 og § 3-5 regulerer hvilket tilbehør som skal følge med boligen ved salg. Bestemmelsene gjelder kun der ikke annet er avtalt mellom partene. Har partene avtalt noe annet, er det avtalen som gjelder. Dette gjelder også der det klart kommer frem i prospekt og liknende hva som følger og ikke følger med boligen. Prospektet regnes også som en del av avtaledokumentene så sant kjøper har fått tilgang til dette.

Av lovkommentaren til avhendingslova fremgår det at for at en ting skal regnes som tilbehør, må det generelt være et vilkår at den er på eiendommen på visning eller at det i salgsprospekt, takst eller annen informasjon er sagt at tingen er omfattet av salget.

- Det kan imidlertid tenkes at noen spesielle boliger har vedstabler utenfor som gir boligen en viss estetikk. Spørsmålet blir da om veden kan anses å være tilpasset boligen på en slik måte at kjøper får berettigete forventninger om at denne følger med ved kjøp. Dette skal nok likevel meget mye til.

Avhendingslova § 3-4 og § 3-5

§ 3-4. Allment om tilhøyrsle

(1) Så langt ikkje anna følgjer av avtale, skal eigedomen for ikkje å ha mangel, ha slike ting og rettar som tilhøyrsle som er nemnt i andre ledd og §§ 3-5 og 3-6. Når det er tvil om noko er tilhøyrsle, skal det leggjast vekt på om det gjeld noko som er uhøveleg å flytte, som er nødvendig til bruk på eigedomen, eller som best kan nyttast der. 

(2) Som tilhøyrsle vert mellom anna rekna: 
(a) Ting som er på eigedomen og som etter lov, forskrift eller anna offentleg vedtak skal vere der. 
(b) Ting som er kosta med offentlege tilskot særskilt til bruk på eigedomen.
(c) Faste tilstellingar som er kosta med midlar som det offentlege har bunde til bruk på eigedomen.
d) Sameigepart, bruksrett, part i sams driftsting og driftstiltak, og medlemskap i samvirkeføretak, når dette ligg til eigedomen.
(e) Ikkje-forfalne festeavgifter og andre ikkje-forfalne krav knytt til eigedomen. 

§ 3-5.Særskilt tilhøyrsle til bustadhus m. m.

Til eit bustadhus og ein bygning til hotell, restaurant, kontor eller anna forretningsdrift, høyrer varig innreiing og utstyr som anten er fast montert eller som er særskilt tilpassa bygningen. Dette gjeld mellom anna faste anlegg og installasjonar for oppvarming, faste elektriske installasjonar, faste antenner, faste golvteppe, dobbeltvindauge, innebygde kjøkkenapparat og -maskinar og andre innebygde ting.