Fakta om fredning av bolig

Gå til hovedinnhold

Fakta om fredning av bolig

Omlag 5 600 bygninger i Norge er fredet i henhold til kulturminneloven. Innen kulturminnevernet er fredning det sterkeste juridiske virkemiddelet og anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse.

1) Fredningsbestemmelser

Alle kulturminner fra tiden før reformasjonen i 1537 er automatisk fredet. Stående bygninger fra perioden mellom 1536 og 1650 er fredet når Riksantikvaren bekrefter bygningens alder. Yngre bygninger, anlegg og steder kan fredes av Riksantivaren ved enkeltvedtak eller forskrift.

2 ) Vedtaksfredning

Kulturminner som ikke er automatisk fredet kan fredes av Riksantikvaren gjennom vedtak etter kulturminneloven og Svalbardmiljøloven. Vedtaksfredning kan omfatte båter, kulturmiljøer, bygninger og yngre anlegg.

3) Skibladner - første båt

Ved en lovendring i 2000 ble det også åpnet for fredning av båter og fartøy.
I 2006 ble de to første fartøyene fredet: Hjuldamperen Skibladner fra 1856, og bilfergen MF «Skånevik» fra 1967.

 Foto: Mahlum / Wikipedia.Foto: Mahlum / Wikipedia.

 

 

4) Midlertidig fredning

Midlertidig fredning  kan vedtas om et kulturminne er truet eller om man vil evaluere kulturminnet med tanke på permanent fredning. Vedtaket kan oppheves dersom kulturminnet ikke lenger er truet og kulturminnemyndigheten ikke vil følge opp med permanent fredning.

5) Endringer må godkjennes

Norge fikk sin første bygningsfredningslov i 1920. At et kulturminne er fredet innebærer at alle endringer som går utover vanlig, jevnt vedlikehold må godkjennes. Finneloftet på Voss fra 1200-tallet er automatisk fredet.

 Foto: PerPlex / Wikipedia.Foto: PerPlex / Wikipedia.

 

6) Kirker

Kirker bygget før 1650 er automatisk fredet. Også de ca. 300 kirkene som er oppført mellom 1650 og 1850 betraktes som verneverdige og listeførte.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

7) Statens eiendommer

Et utvalg av statens kulturhistoriske bygninger ble administrativt fredet. Denne praksisen viste seg å være vanskelig, og fra år 2000 ble det innført en ny paragraf i kulturminneloven  som ga mulighet til å frede statens eiendommer ved forskrift

8) Arkitektonisk verdi

Det er ingen aldersgrense for fredning. Også nyere bygninger kan fredes dersom de har arkitektonisk verdi som for eksempel Operaen i Oslo.

9) Kulturmiljø

Havråtunet i Hordaland var det første kulturmiljøet i Norge som ble fredet. Man kan frede et kulturmiljø utfra områdets totale kulturhistoriske verdi, uten at de enkelte elementene i miljøet er fredningsverdige i seg selv.

 Foto: Odd Roar Aalborg / Wikipedia.Foto: Odd Roar Aalborg / Wikipedia.

 

10) Skjønn

Slåtterøy fyr på Bømlo ble vedtaksfredet i 1999.  Hva som er av nasjonal verdi skal vurderes av kulturminneforvaltingen på bakgrunn av en skjønnsutøvelse forankret i kulturhistorisk kunnskap.

Foto: Ingjoy / Wikipedia.Foto: Ingjoy / Wikipedia.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler