Betaling for institusjonsopphold: Hva regnes som «inntekt»?

Gå til hovedinnhold

Betaling for institusjonsopphold: Hva regnes som «inntekt»?

Er man i behov av varig hjelp og pleie, er alders- og sykehjem den vanlige løsningen. Og har man inntekt, skal man betale en egenandel for oppholdet. Men hva regnes egentlig som inntekt?

Publisert:

Advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund

Men hva er «inntekt» i denne sammenheng? Spørsmålet kan noen ganger dukke opp der reglene ikke er klare, og et ikke helt upraktisk eksempel er gevinst ved salg av aksjer og aksjefond. Ved ligningen er jo dette «inntekt» som vi skatter av.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester sier i § 3 fjerde ledd:

«Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes ikke som inntekt.»

Dette gir en slags pekepinn, men uten helt å svare på spørsmålet.

I «Rundskriv I-47/98» som er laget til den gamle forskriften (med tilnærmet lik ordlyd), kan man lese følgende:

«Som inntekt regnes ikke gevinst ved salg av egen bolig eller lotterigevinst o.l.»

Det svarer absolutt ikke på spørsmålet, siden begge de nevnte gevinster er skattefrie og dermed ikke skal medregnes i inntekten ved ligningen. (Man kan nærmest få inntrykk av at en antitese ligger nær: Hvis gevinsten er skattepliktig ved ligningen, så regnes den som inntekt også i denne forbindelse.)

Så må man spørre noen. Helsedirektoratet er rette instans til å svare på spørsmål om dette, og på telefon sier de:

  • Gevinst ved salg av fast eiendom anses ikke som inntekt ved vederlagsberegningen. Dette gjelder uavhengig av om salget gjelder egen bolig eller annen eiendom.
  • Gevinst ved salg av aksjer anses – som ved realisering av fast eiendom – kun som en endring i formuen, og skal derfor ikke anses som inntekt ved vederlagsberegningen. 

Så altså: Salgsgevinster er som hovedregel ikke "inntekt" i forhold til reglene om betaling for opphold i institusjon, uavhengig av om gevinsten er skattepliktig eller ei.

Artikkelen er skrevet av advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund