Feiing og sikkerhet på tak: Dette er reglene

Gå til hovedinnhold

Feiing og sikkerhet på tak: Dette er reglene

Ikke tagstige, ikke feieplatå? En feier kan nekte å feie pipen din dersom sikkerheten på taket ikke er tilstrekkelig. Oppdages det skader og brannfare, kan du i verste fall få fyringsforbud.

Mann står på stige lent mot tak hvor det er takstige opp til pipe
En feier kan nekte å gå opp på taket ditt for å feie pipen hvis hen anser at arbeidsforholdene ikke er trygge nok. Foto: Nina Granlund Sæther 

Tekst: Kari G. Dølgaard

I byggteknisk forskrift (TEK17) er det stilt krav om at skorstein skal ha tilfredsstillende muligheter for feiing.

- Forskriften er vanskelig å tolke, for på nye bygg er det TEK17 som gjelder. For eldre bygg gjelder tidligere byggtekniske standarder, sier senioringeniør Rolf Engstrøm i Arbeidstilsynet.

Fordi gjeldende regelverk ikke stiller konkrete krav til sikker adkomst til for eksempel en pipe på tak, kan det være vanskelig for en boligeier å forstå dagens krav.

- Det kan være fordi de ulike kravene er hjemlet hos ulike etater, forteller Engstrøm.

Som boligeier bør du derfor kontakte ditt lokale kommunale brannvesen og forsikre deg om at ditt tak tilfredsstiller kravene til sikkerhet for feiing og tilsyn. 

Der skal du kunne få riktig informasjon om hva din kommune stiller som krav til sikker adkomst for brannforebygger/feier.

Fire ansvarsområder for sikkerhet

 • Direktoratet for byggkvalitet er sentral bygningsmyndighet og forvalter det bygningstekniske regelverket som gjelder for nye byggverk/byggesaker (nåværende TEK17). 
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forvalter regelverket i forskrift om brannforebygging i eksisterende byggverk. 
 • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter setter krav til sikkerhet for brannforebygger (feier). Brannforebyggers arbeidsgiver (kommunen) skal kartlegge og risikovurdere arbeidsoppgaven og iverksette nødvendige tiltak. Dette gjelder for alle arbeider i høyden.
 • Brannforebyggeren (feieren) skal i samråd med sin arbeidsgiver gjøre en risikovurdering på hvilket sikkerhetsutstyr som er nødvendig på det enkelte tak.

Sikkerhet på tak i nye boliger

- Ansvarlig prosjekterende i byggesaken har ansvar for å sørge for at feiing kan skje, ut fra de gjeldende regler om helse-, miljø og sikkerhet som gjelder på prosjekteringstidspunktet, sier senioringeniør Trond S. Andersen i DiBK.

En løsning for feiing skal prosjekteres på et nytt hus. Det skal være tilrettelagt for feiing så sant det er krav om skorstein.

- I selve byggesaksbehandlingen blir det sjelden kontrollert at det er på plass, sier han.

I den grad det er nødvendig med fastmonterte stiger eller andre bygningsmessige tilrettelegginger for å oppfylle kravene, forklarer han at det faller innenfor de ansvarlige foretakene sitt ansvar å prosjektere og utføre dette.

- Er det ikke tilrettelagt for feiing, så er det en mangel, og da må boligeier klage til utførende, eller kanskje til kommunen som har sanksjonsmuligheter, påpeker Andersen.

Sikkerhet på tak i eldre boliger

Dersom du eier en eldre bolig, og aldri har hatt en feier på besøk mens du har eid boligen, så har du kanskje aldri heller tenkt over at det kan være mangler med takstige eller feieplatå på taket ditt.

Som Engstrøm fortalte, så har det opp igjennom tidene vært forskjellige regler knyttet til hva som er god nok sikkerhet for å kunne feie en pipe på taket.

Og der kommer brannforebyggeren (feieren) inn i bildet.

- Når brannforebyggeren (feieren) er på inspeksjon, gjør hen en risikovurdering på hvilket sikkerhetsutstyr som er nødvendig på det taket det er snakk om, forteller Tom Erik Galambos i Feiermesternes Landsforening.

Denne risikovurderingen skal være skriftlig, og det skal komme frem i rapporten hva som må til for at sikkerheten skal være tilfredsstillende.

- Boligeieren skal få denne rapporten, sier han.

Han forteller at 99 prosent av feiertjenestene er kommunale og at rapporten blir lagret hos kommunen som en del av feiertjenesten.

- Men anskaffelsesutstyr blir det overlatt til eier å få tak i, sier han.

Tre mulige reaksjoner på mangler

Dersom en inspeksjon avdekker mangler eller feil, vil det være tre mulige reaksjoner.

- Det er veldig sjelden at man gir direkte fyringsforbud fordi det mangler en takstige, sier Galambos.

Kravet for å gi fyringsforbud er at det er overhengende fare for brann, og det er det stort sett ikke bare fordi du mangler en takstige. 

- Men hvis du får et avvik på adkomst til pipe, og du ikke følger det avviket, så kan du få fyringsforbud gjennom saksgangen, påpeker han.

Har det vært pipebrann derimot, gis det veldig ofte fyringsforbud fram til man får sjekket at alt er i orden med pipa.

 • Direkte fyringsforbud: Brannforbyggeren vurderer at det er overhengende fare for brann; at en brann kan starte neste gang det fyres. Det skjer gjerne etter en pipebrann/sotbrann.
 • Avvik: Som tilsynsmyndighet mener man at det er noe som er alvorlig og som man ønsker å følge opp. Hvis avviket ikke blir fulgt opp, gis det først et pålegg, og så eventuelt et fyringsforbud etter det.
 • Anmerkning: Den mildeste formen for advarsel, som er en opplysning til eier om at det er et forhold som bør utbedres.

- Avvik som følges opp kan være en ovn som står for nært brennbart materiale, et åpent røykrør fra en ovn som er fjernet eller sprekker inne i pipa. Da kan det bli gjort en videoinspeksjon, forteller Galambos.

 

Regler for taksikringsprodukter

 • Tak- og fasadematerialer med påmontert utstyr og innretninger skal utføres og festes slik at de ikke faller ned under forutsatte klimatiske forhold og dimensjonerende laster. 
 • Takstiger anses som byggevarer og skal dokumenteres etter byggevareforordningen for å kunne omsettes fritt på markedet.

Taksikringsproduktene skal ha produktdokumentasjon i henhold til relevant standard: 

 • Takstiger er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 12951:2005. 
 • Feieplatå/takbroer er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 516:2006.

Krav til frittstående stige

Feieren kan kreve at boligeier stiller en godkjent stige til disposisjon. Den skal være sertifisert, og et sertifikat med sertifikatnummer skal følge med stigen.

Produsentforskriften, kapittel 4 (Arbeidstilsynet)

Lovdata: Forskrift om brannforebygging – Hjemmel fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – Kapittel 4

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.