Leiers plikter

Gå til hovedinnhold

Leiers plikter

I et leieforhold har leietaker mange plikter som han eller hun må oppfylle overfor utleier. I det følgende redegjør vi for de viktigste pliktene som leietaker har.

Leier plikter i leietiden å behandle leieobjektet pent og i samsvar med avtalen. Leier kan ikke bruke leieobjektet til annet enn beboelse, men mindre annet er avtalt.

Leier plikter videre å opprettholde vanlig ro og orden i leieobjektet, og å følge vanlige ordensregler som utleier har fastsatt.

Leier plikter å vedlikeholde leieobjektet slik det følger av loven eller i forhold til hva som er avtalt. For mer informasjon om vedlikehold kan du lese vår artikkel om dette.

Dersom leier ønsker å foreta forandringer på leieobjektet krever dette utleiers godkjenning.

Oppdager leier skade på leieobjektet som må utbedres raskt, skal leier straks varsle utleier om dette. For andre skader på leieobjektet skal leier varsle utleier innen rimelig tid. Leier plikter videre å avverge økonomiske tap for utleieren som følge av skade så sant dette med rimelighet kan gjøres.

I leietiden plikter leier å gi utleier eller andre adgang til husrommet for tilsyn og for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller arbeider som må utføres for å hindre skade på leieobjektet og eiendommen forøvrig.

Dersom leietaker misligholder sine plikter overfor utleier, kan utleier blant annet kreve erstatning for tap leier har påført utleier, si opp leieavtalen eller heve leieavtalen dersom misligholdet er vesentlig.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.