Feil og mangler

Gå til hovedinnhold

Feil og mangler

Malingen i stuetaket er skjoldete og varmekablene på badet fungerer ikke. Når foreligger det en mangel entreprenøren er ansvarlig for? Hva kan forbrukeren i så fall kreve? Må man finne seg i at entreprenøren forsøker å utbedre feilen gang på gang?

For at man skal kunne rette krav mot entreprenøren på grunn av feil med boligen må det foreligge en mangel. Det er ikke alle feil man kan klage på, og det er lovverket som avgjør hvorvidt det foreligger en mangel som forbrukeren har rett til å klage på.

Resultatet skal være i samsvar med avtalen og lovverket

Dersom resultatet ikke er i samsvar med avtalen eller de krav som følger av loven foreligger det en mangel ved entreprenørens ytelse. Mangel foreligger også dersom resultatet ikke er i samsvar med offentligrettslige krav til byggverk.

Hva som er avtalt mellom partene kan variere. I alle tilfeller bestemmer lovverket at arbeidet skal utføres på faglig godt vis. Dersom det oppstår uenighet om hva som må anses som faglig godt, kan det være nødvendig å hente inn en vurdering fra en fagkyndig tredjeperson, f.eks. en takstmann.

Manglende opplysninger

Det foreligger mangel dersom forbrukeren ikke har fått opplysninger som entreprenøren kjente eller måtte kjenne til, dersom man kan gå ut fra at det har hatt innvirkning på avtalen at slike opplysninger ikke ble gitt.

Uriktige opplysninger

Det foreligger også mangel dersom resultatet ikke svarer til opplysninger om egenskaper eller bruk som er gitt i forbindelse med markedsføring eller avtaleinngåelse, dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen.

Reklamasjon

Foreligger det mangler er utgangspunktet at forbrukeren må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Når det gjelder mangler som ble eller burde blitt oppdaget av forbrukeren på overtakelsesforretningen, må forbrukeren reagere raskere. Reklamasjonen må da fremsettes ”så snart råd er”. Dersom det avholdes ettårsbefaring, gjelder samme bestemmelse for mangler forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget da.

Reklamasjonsperioden er fem år regnet fra overtakelsen. Entreprenøren kan ikke påberope seg at det er reklamert for sent dersom entreprenøren, eller en underentreprenør, har opptrådt grovt uaktsomt, uærlig eller i strid med god tro. 

Reklamasjonen må inneholde opplysninger om at det foreligger en mangel man vil gjøre gjeldene og hva den består i. Det er ingen formkrav til reklamasjonen, men av bevishensyn bør den være skriftlig.

Forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel ved boligen kan forbrukeren gjøre en rekke ulike krav gjeldende mot entreprenøren. Disse kravene kalles mangelsbeføyelser.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.