Søknad og nabovarsel

Gå til hovedinnhold

Søknad og nabovarsel

Søknad skal være skriftlig og inneholde alle opplysninger som er nødvendige for at kommunen kan ta standpunkt til om vilkårene for tillatelse foreligger.

Søknadsplikten for tiltak som omfattes av plan- og bygningslovgivningen følger i utgangspunktet av lovens kapittel 20. I § 20-1 oppregnes hva som er omfattet av byggesaksreglene, i § 20-2 er det gitt bestemmelser om søknadsplikt og i § 20-3 er det gitt bestemmelser om at søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som nevnt i § 20-1, med enkelte unntak skal forestås av foretak med ansvarsrett.

Før man kan sette i gang et søknadspliktig tiltak må man altså sende søknad til kommunen, som da saksbehandler søknaden og fatter vedtak i saken. Søknaden kan enten sendes kommunen pr. post, eller man kan benytte ByggSøk-systemet, som man finner på Direktoratet for Byggkvalitets hjemmesider (www.dibk.no). ByggSøk er enkelt å bruke, og det er gode veiledninginger til tjenesten. 

Regler om hvilken dokumentasjon som skal sendes inn til kommunen og når dette skal, skje finner man i pbl § 21-2 første ledd, med utfyllende regler i SAK10 § 5-4.

Før man sender inn søknad skal naboer og gjenboere varsles om tiltaket. SAK10 § 5-2 regulerer hva et nabovarsel skal inneholde, og regler om varigheten av varselet. Varsel skal inneholde de opplysninger etter § 5-4 som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser.

Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med mindre det ikke er relevant. Når tiltaket medfører endret bruk, skal nabovarsel også inneholde opplysninger om tidligere bruk.

Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det opplyses om hvilken bestemmelse det er behov for å dispensere fra. Hvis dispensasjonen berører interesser til naboer eller gjenboere, skal begrunnelsen for søknaden om dispensasjon vedlegges. Nabovarsel og kvittering for nabovarsel kan gis ved elektronisk kommunikasjon, personlig overlevering eller registrert postsending.

Dersom søknad sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, og det ikke er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere.

Det kreves ikke nabovarsel som når tiltaket er i samsvar med reguleringsplan som er så detaljert at naboer og gjenboere kunne vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved planbehandlingen, og naboer og gjenboere ble varslet om at det ikke blir ny nabovarsling i byggesak. Er det mer enn 5 år siden naboer og gjenboere fikk slikt varsel, gjelder ikke unntaket fra nabovarsling. Om dette unntaket gjelder i din sak kan du avklare med kommunen.

Eventuelle nabomerknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.