Klagemuligheter

Gå til hovedinnhold

Klagemuligheter

Kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven kan påklages til fylkesmannen av part eller andre med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

Dersom du har fått avslag på en søknad eller naboen har fått tillatelse du mener er uriktig, kan du påklage vedtaket. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part, dvs. ble lagt i postkassen, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om du på dette tidspunkt var bortreist eller av andre grunner forhindret fra å gjøre deg kjent med meldingen/vedtaket, endres ikke utgangspunktet for fristberegningen, men unntaksvis kan det gi grunnlag for oppreisning for oversittelse av klagefristen, jfr. fvl § 31.

Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan. Såkalt foreløpig klage (klage uten fullstendig begrunnelse) må avsendes innen klagefristen, og en nærmere begrunnet klage må ettersendes uten ugrunnet opphold/før klagen tas til behandling.

Postlegging av klagebrevet innen fristens utløp regnes som tilstrekkelig for at klagen anses fremsatt i tide.

Klagen stiles til klageorganet (Fylkesmannen) og fremsendes gjennom kommunen.

Vi hjelper deg som er medlem:

Har du et enkelt juss-spørsmål?

Har du et enkelt juss-spørsmål? I sammenheng med korona-utbruddet er jusstelefonen stengt. 

Send heller en epost til med ditt spørsmål!

NB: Ved stor pågang må du beregne noe mer tid enn vanlig. Vi håper på forståelse for dette.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.