En dispensasjon kan være varig eller midlertidig, og kommunen kan stille vilkår for å gi dispensasjon. Uansett må dispensasjonssøknaden begrunnes, og det er da vurderingstemaene i pbl § 19-2 som danner grunnlag for denne. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Søknad om dispensasjon kan ofte sendes separat på forhånd (altså f. eks kun for overskridelse av tillatt % BYA) eller sammen med søknad om tillatelse. Fordelen ved å få avgjort dispensasjonsbehovet på forhånd, er blant annet at man kan slippe unødvendig prosjekteringskostnader dersom den aktuelle dispensasjonen ikke blir gitt.