Her er en oversikt over viktige regler:
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr 71.

Byggesaksforskriften (SAK10)


Byggtekninsk forskrift (TEK10)

Forskrift om konsekvensutredninger 
Kart- og planforskriften
• Andre regelsett med forskrifter, eks. brannvernlovgivningmiljølovgivning og forurensningslovgivning, veglova
• Andre byggeregler 
• Sentrale og lokale planer og bestemmelser:

1. Rikspolitiske bestemmelser (mål, rammer og retningslinjer, samt statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan).

2. Fylkesplanlegging (fylkesplan inneholder mål og langsiktige retningslinjer for utviklingen i fylket. Fylkesplanen inneholder også retningslinjer for arealressursbruk).

3. Kommuneplan:

3.1   Arealdelen av kommuneplan

3.2   Reguleringsplan

3.3   Detaljplan