Kommunens rolle i saker der tiltak er unntatt søknadsplikt

Gå til hovedinnhold

Kommunens rolle i saker der tiltak er unntatt søknadsplikt

I og med at kommunen ikke behandler søknader eller fatter vedtak i saker der tiltaket er unntatt søknadsplikt, er kommunens rolle begrenset.

  • Kommunen saksbehandler ikke søknader eller fatter vedtak.
  • Kommunen behandler ikke klager på denne type tiltak
  • Tiltakshaver kan be om forhåndskonferanse med kommunen for å avklare om et planlagt tiltak er søknadspliktig eller ikke.
  • Kommunen har flere roller, f, eks kan den være vann- og avløpsmyndighet, veimyndighet eller bevaringsmyndighet (f. eks Byantikvaren i Oslo). Der tiltak berører disse etatenes myndighetsområder, kan det være nødvenig med tillatelse fra disse.
  • Kommunen kan føre tilsyn med tiltak unntatt fra søknad og tillatelse på lik linje med søknadspliktige tiltak. Kommunen vil dessuten ha hjemmel for å kreve tiltaket fjernet etter pbl § 32-3, for eksempel dersom tiltaket medfører fare eller er ulovlig. Ulovlige tiltak kan også føre til ileggelse av overtredelsesgebyr.
  • Det det er fastsatt i forskriften skal kommunen, etter melding fra tiltakshaver, føre inn plasseringen av tiltaket i sitt kartgrunnlag. Dette gjelder tiltak etter § 4-1 bokstav a og b (garasjer/boder/uthus og tilbygg).

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.