Direktoratet for Byggkvalitet har oversikt over byggereglene på sine hjemmesider dibk.no. Her finner man blant annet Byggsaksforskriften (SAK 10) og Byggteknisk forskrift (TEK 10) med oppdaterte veiledninger. Man finner også en rekke temaveiledninger som gir godt grunnlag for å avklare om tiltaket du ønsker å oppføre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke krav som gjelder.

DIBK har også laget nettbaserte verktøy for å beregne ledig areal på tomten, verktøy for å sjekke ut om tiltaket du planlegger kan oppføres uten søknad samt annen relevant informasjon.

Dersom man er i tvil om tiltaket man ønsker å oppføre er søknadspliktig eller ikke, anbefaler vi at man kontakter kommunen for veiledning. Kommunen har oversikt over gjeldende arealplaner, kommunal praksis osv. Dersom man ikke kan få tilstrekkelig veiledning over telefon, i kommunens servicetorg eller liknende, kan man i mange kommuner sende en skriftlig forespørsel om behovet for søknad. Man kan også be om en forhåndskonferanse med kommunen der man får gjennomgått tiltaket opp mot gjeldende regelverk. Mange kommuner tar seg betalt for forhåndskonferanser, men dette kan være vel anvendte penger for å slippe å oppføre noe som senere viser seg å være i strid med regelverket.  

Mange kommuner har lagt ut kommunens arealplaner på sine hjemmesider, slik at man enkelt kan finne ut hva som gjelder ved søk på gårds- og bruksnummer eller adresse. I motsatt fall må man kontakte kommunen og be om å få nødvendig kartgrunnlag.