Krever mer miljøtiltak for boliger

Gå til hovedinnhold

Krever mer miljøtiltak for boliger

Husholdningene står for en femdel av energibruken i Norge. Huseiernes Landsforbund (HL) krever derfor målrettede tilskudd slik at flere ser nytten av å energieffektivisere boligen sin.

Husholdningene står for en femdel av energibruken i Norge. Huseiernes Landsforbund (HL) krever derfor målrettede tilskudd slik at flere ser nytten av å energieffektivisere boligen sin.

– Husholdningene utgjør et stort potensial med hensyn til å redusere den totale energibruken her til lands, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Merkelig nok ga «Grønn Skattekom¬mi¬sjon» i sin utredning nærmest uttrykk for at energieffektivisering i husholdningene er av mindre interesse. Grunnen skal være at selv om Norge kan eksportere mere ren kraft hvis husene krever mindre strøm til oppvarming, så vil EUs kvotesystem gjøre at dette bare får marginal effekt på klimagass-utslippene.
– Det er et tankekors at klimakvotene, som skal gi bedrifter insentiv til å forurense mindre, fremstilles som en unnskyldning for ikke å spare kraft på et så viktig område som våre boliger. Huseiernes Landsforbund er uenig i denne tilnærmingen, sier Batta.
Men energieffektive boliger er avhengig av at boligeierne anser tiltakene for å være økonomisk lønnsomme. Her spiller målrettede tilskudd en viktig rolle. Først og fremst mener HL det er viktig å utføre etterisolering av vegger, gulv og tak, samt utskifting av vinduer i eldre bolighus.

Husholdningene får lite fra Energifondet
Norske husholdninger bidro i 2014 med om lag 400 millioner kroner til Energifondet over strømregningen, gjennom påslag på nettleie. Samme år fikk husholdningene tilbake bare 108 millioner kroner av Energifondets disponeringer på totalt 3,3 milliarder kroner. Dette innebærer at kun 27 prosent av husholdningenes bidrag til Energifondet ble ført tilbake til miljøtiltak i husholdningene.
– Huseiernes Landsforbund krever at minst 70 prosent av overføringene til Enova skal tilbakeføres til privathusholdningene i form av støtte til enøk-tiltak, sier Batta.

Få kjenner til miljøtiltak for boliger
Seks av ti nordmenn er opptatt av å gjøre boligen mer miljøvennlig. Bare halvparten av befolk-ningen kjenner til at det er mulig å søke om støtte til en del av kostnadene med energisparende tiltak når man pusser opp. ¬Det kommer frem i en spørreundersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av Huseiernes Landsforbund.
– En stor andel av befolkningen vil gjerne gjøre boligen mer miljøvennlig. Vi mener det er på tide at Regjeringen innfører et skattefradrag for privatpersoner som får utført miljøvennlige tiltak på boligen, sier Batta.
Undersøkelsen viser også at personer med partitilhørighet i Frp og Krf er minst opptatt av å gjøre boligen miljøvennlig. De med partitilhørighet i SV og Senterpartiet ønsker i størst grad å gjøre miljøvennlige tiltak på boligen.

Kontaktpersoner

Bilde og video