10 tips til skattemeldingen for 2016

Gå til hovedinnhold

10 tips til skattemeldingen for 2016

Huseiernes Landsforbund gir deg 10 råd om skattemeldingen.

1.Skattefri utleie av egen bolig
Leieinntekt fra den boligen du bor i selv er skattefri dersom du benytter minst halvparten selv, regnet etter utleieverdien, eller brutto leieinntekt ikke overstiger 20 000 kroner til sammen i løpet av året. De samme reglene gjelder utleie av ikke-seksjonert tomannsbolig, men pass på at den delen du bruker selv er minst like mye verdt som den delen du leier ut. Dersom du ikke oppfyller vilkårene, beskattes netto leieinntekt med en sats på 25%.

2.Korttidsutleie
Man må være oppmerksom på at hyppig utleie av deler av leiligheten vil kunne ha en så stor utleieverdi at den overstiger utleieverdien for resten av leiligheten. Merk at man også ved korttidsutleie kan leie ut hele boligen eller den mest verdifulle delen så fremt inntekten ikke overstiger 20 000 kroner i løpet av et inntektsår. Men ikke gå i fella; overstiger inntekten 20 000 kroner i perioder hvor du ikke benytter minst halvparten selv regnet etter utleieverdi, vil all leieinntekt bli skattepliktig.

3.Få med alle fradragene dine!
Har man først en skattepliktig leieinntekt, må man sørge for å få med alle fradragene man har krav på. Dette omfatter blant annet kommunale avgifter, forsikringspremie, eiendomsskatt, kostnader ved annonsering, vedlikehold og eventuelt fradrag for slitasje på innbo. Skatteetaten har et eget skjema, som heter RF-1189, hvor alle fradragene føres. Skjemaet vedlegges skattemeldingen.

4.Formuesverdien på sekundærboliger strammes ytterligere til
Formuesverdien, eller ligningsverdien som det tidligere het, er for primærboliger 25 % av antatt markedsverdi. For sekundærboliger er formuesverdien nå økt fra 70 til 80 %. De som har sekundærbolig, vil altså merke en økning i formuen sin.

5.Sjekk også at formuesverdien stemmer
Er formuesverdien for primærbolig eller fritidsbolig høyere enn 30 % av markedsverdien, skal den settes ned hvis du krever det. Det samme gjelder dersom formuesverdien av sekundærboliger overstiger 96 % av markedsverdien. Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved en takst, en verdivurdering fra megler som kjenner området eller ved å vise til et salg av en sammenlignbar eiendom i samme område.

6.Krev fradrag for renter og omkostninger ved lån
Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra inntekten din.

7.Skatt ved salg av bolig
Dersom du har solgt boligen din er gevinsten skattefri under visse forutsetninger. Har du eid boligen i minst ett år, og brukt den mest verdifulle delen av egen bolig minst ett år av de siste to fra salgsavtale blir inngått, er hele gevinsten skattefri.Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg for tidlig. Her har flere brent seg fordi avtalen anses å ha kommet i stand idet bud aksepteres, og ikke ved kontraktsignering.

8.Salg av pendlerbolig eller bolig på studiestedet
Også slikt salg kan være skattefritt dersom boligen er eid i minst ett år og man har brukt den i minst ett av de to siste årene.

9.Tap ved salg av bolig – er det fradragsberettiget?
Hvis salget hadde vært skattepliktig dersom du hadde hatt en gevinst, vil et tap være fradragsberettiget. Selger du med tap vil det altså være viktig at du ikke oppfyller vilkårene for skattefritt salg. Oppfyller du vilkårene om eier- og botid, vil du heller ikke kunne kreve fradrag for tapet.

10.Utleie til barna kan være skattefritt
Husk at dersom voksne barn bruker en bolig du eier vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå.Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og lignende.Da oppstår ingen skattepliktig fordel for verken eier eller leietaker.

Kontaktpersoner