- Mange tomter kan bli ubebyggelige

Gå til hovedinnhold

- Mange tomter kan bli ubebyggelige

Et utvalg oppnevnt av regjeringen foreslår en rekke endringer i plan- og bygningsloven. Huseiernes Landsforbund reagerer på at mange boligtomter kan bli ubebyggelige hvis forslaget blir vedtatt.

Et utvalg oppnevnt av regjeringen foreslår en rekke endringer i plan- og bygningsloven. Huseiernes Landsforbund reagerer på at mange boligtomter kan bli ubebyggelige hvis forslaget blir vedtatt.

– Boligprisene fortsetter å stige og i pressområdene bygges det for lite boliger. Det er underlig at et utvalg oppnevnt av regjeringen foreslår endringer i plan- og bygningsloven som vil innebære byggeforbud på mange boligtomter, sier utredningssjef Kristin Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund.

Kommunene tjener, boligeiere taper

Det regjeringsoppnevnte utvalget kommer med tiltak for å håndtere utfordringene med endret klima og mer intens nedbør. Huseiernes Landsforbund (HL) mener økte mengder overvann er et samfunnsskapt problem som ikke må ramme enkelte huseiere urimelig.

– Lovendringene som utvalget foreslår er så store at de ikke bør fremsettes nærmest i en bisetning i en omfattende NOU om overvann. Det kan virke som få har fått med seg alvoret i disse forslagene, sier Gyldenskog.

– Mange av forslagene er heller ikke relevante når det gjelder overvann. Kommunene tjener på disse forslagene, mens boligeierne blir de store taperne, sier hun.

Åtte meters byggeforbud

HL mener det mest graverende er forslaget om byggeforbud i et åttemeters belte langs offentlige vann- og avløpsrør på privat grunn. Byggeforbudet skal gjelde selv om rørledningene ikke er tinglyst. Byggeforbudet vil også gjelde til tross for at grunneieren ikke hadde kjennskap til rørene.

– Se for deg at en familie har kjøpt en eiendom med utviklingspotensial og har undersøkt både grunnboken og annen skriftlig dokumentasjon. Senere viser det seg at det ligger en offentlig avløpsledning på eiendommen. Tomten vil i mange tilfeller bli ubebyggelig, sier Gyldenskog.

Hvis forslaget blir vedtatt vil det være boligeieren som må betale for å flytte rørledningen hvis det er mulig. I dag er dette kommunens ansvar.

– Konsekvensene av dette og andre forslag er utilstrekkelig utredet. Huseiernes Landsforbund stiller spørsmål ved om utvalget i det hele tatt har vurdert erstatning til grunneiere som blir rammet, sier Gyldenskog.

Kontaktperson:

Utredningssjef Kristin Gyldenskog, Huseiernes Landsforbund

Tlf : 41 40 27 47

Vedlagt denne pressemeldingen finnes Huseiernes Landsforbunds høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet om NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder.

Kontaktpersoner

Bilde og video

Dokumenter