Nye byggeregler på vei

Gå til hovedinnhold

Nye byggeregler på vei

Regjeringen vil gjøre det billigere å bygge, og er derfor i gang med å forenkle og forbedre TEK10.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider Direktoratet for byggkvalitet nå med en omfattende gjennomgang av byggteknisk forskrift, bedre kjent som TEK10, for å forenkle og forbedre byggereglene.

De vil også redusere byggekostnadene, altså gjøre det både enklere og billigere å bygge.

Ny teknisk forskrift er forventet i 2017.

Mye på gang

TEK10 har mange ganger vært utsatt for massiv kritikk, og da særlig på grunn av kravet om universell utforming og kompliserte energiregler.

Regjeringen har lenge sagt at de vil gjøre det enklere å bygge, først og fremst ved å fjerne forlengende ledd og dyre prosesser.

Tidligere i år la departementet frem forslag i byggereglene om nye energikrav, og det er også kommet forslag om å senke kravet til takhøyden i utleieboliger med 20 centimeter.

De mener at det vil gjøre det enklere og billigere for folk som ønsker å gjøre om for eksempel et loft til et soverom, eller gjøre om en kjeller til en stue til eget bruk.

Forslaget er nå ute på høring.

Fra 1.juli kan du også bygge garasje, sette opp uthus, levegger og tilbygg uten å søke først.

Det blir også innført raskere behandling av byggesaker grunnet nye tidsfrister og færre muligheter for innsigelser.

Det er varslet at mer er på vei, og det med god grunn.

 

Inviterer til innspill

Direktoratet inviterer nå byggenæringen, samt andre interesserte, om å komme med forslag til forenklinger og forbedringer av TEK10.

Innspillsmøter vil arrangeres 25 og 26.mars, men man kan også komme med skriftlige innspill innen 10.april

Etterpå vil det komme en ordinær høringsprosess på endringene i byggteknisk forskrift høsten 2016, slik at ny forskrift kan tre i kraft fra 2017.

Direktoratet foreslår selv mulige forenklinger og forbedringer i TEK10 og ber om innspill på hvilke områder og kapitler som bør prioriteres høyest.

De tar også imot innspill til områder og kapitler som de selv ikke nevner.

Så hvis du har noe på hjertet når det kommer til byggteknisk forskrift, så er dette tiden for å bli hørt.

Her er Direktoratets forenklingsforslag:

1. En opprydding og forenkling av bestemmelser i kapittel 8-15

I kapittel 8 til 15 i TEK10 ligger hovedinnholdet av de materielle krav til byggverk med omgivelser. Forskriften inneholder en blanding av funksjonskrav og ytelseskrav. Krav og ytelser som ikke kan verifiseres, må vurderes om de skal fjernes eller omformuleres. En opprydding vil gi en mer brukervennlig forskrift med veiledning som blir enklere å forstå og etterleve, gir bedre etterprøvbarhet oginneholder tydeligere og enklere krav.

2. Innovative prosjekter

Direktoratet kan utrede mulighetene for en unntaksbestemmelse for innovative prosjekter. En slik bestemmelse kan være utformet slik at den fremmer særlige kvaliteter og/eller utvikling av nye metoder eller løsninger.

3. Utvikling av verktøy for forenkling

Direktoratet kan bidra til at det utvikles digitale verktøy for å forenkle beregninger og tilgang til informasjon, eksempelvis utvikling av beregningsverktøy for grad av utnytting, eller verktøy som sorterer ut aktuelle krav i forskrift og veiledning tilpasset det konkrete byggeprosjekt.

4. Kapitler i TEK10 der forenkling og forbedring kan vurderes

Kapittel 1. Fellesbestemmelser

Kapitlet gir mulighet for unntak for krav til særskilte bygg og tiltak. Direktoratet kan vurdere mulige forenklinger i krav til studentboliger og krav til fritidsboliger. 

Kapittel 2. Dokumentasjon og oppfyllelse av krav

Kapitlet omfatter dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Direktoratet foreslår i utgangspunktet ingen endringer i dette kapitlet, men kan vurdere å forbedre veiledningen for å stimulere til bruk av analyse og utvikling av nye løsninger. Det kan også gjøres en vurdering av dokumentasjonsbehov og omfang av dokumentasjon på de ulike kravsområdene.

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapitlet gjelder beregnings- og måleregler. Direktoratet kan vurdere å innføre standardiserte avrundingsregler for alle tallfestede krav, for å unngå konflikt om nøyaktighet ved oppfyllelse av krav.

Kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Kapitlet gjelder sikkerhet mot naturpåkjenninger. Det er allerede foreslått å lempe på sikkerhetskravene for skred og flom for små tiltak på eksisterende bebyggelse (høringsfrist 26.05.2015). Videre kan det vurderes å lempe på sikkerhetskravene for skred, for eksempel oppføring av garasje i etablerte boligområder innenfor et fareområde. 

Kapittel 8. Uteareal og plassering av byggverk

Kapitlet omhandler uteareal og plassering av byggverk. Direktoratet kan vurdere forenklinger og forbedringer, blant annet samsvar i krav til stigningsforhold til bolig, byggverk og uteoppholdsareal. 

Kapittel 9. Ytre miljø

Kapitlet omhandler ytre miljø, blant annet krav til bruk av helse- og miljøskadelige stoffer, miljøgifter, forurensning i grunnen, utvalgte naturtyper, avfallshåndtering mv. Direktoratet kan vurdere om krav til avfallsplan skal fjernes samt om krav til innsending av sluttrapport for avfall til kommunen også kan fjernes.

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapitlet omhandler sikkerhet ved brann. Direktoratet kan vurdere lemping av noen ytelser i veiledningen ved installering av automatisk slokkeanlegg.

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapitlet omhandler planløsning og bygningsdeler, med mange detaljerte og flere relativt nye krav om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet kan vurdere noen konkrete forenklinger i kravene, blant annet til entre, balkong, kommunikasjonsvei, trapp, rampe, betjeningshøyder og bad/toalett i publikum/arbeidsbygning.

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapitlet omhandler blant annet krav til inneklima og helse. Direktoratet kan vurdere forenklinger og forbedringer av flere krav, blant annet radon, lys, utsyn, fall til sluk mv. Det kan også være aktuelt å vurdere kravsnivået for lydisolasjon, støy fra tekniske installasjoner og støy fra utendørs lydkilder i bolig. 

Kapittel 14. Energi

Kapitlet omhandler energi, og har et eget revisjonsløp. Direktoratet vil ikke foreslå endringer her. Kommentarer til forslag til nye energikrav kan sendes som ordinær høringsuttalelse til direktoratet med frist 18.05.2015.

Kapittel 15. Installasjoner og anlegg

Kapitlet omhandler varme- og kuldeinstallasjoner, innvendige vann- og avløpsinstallasjoner, utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg og løfteinnretninger. Direktoratet har sendt forslag om endringer i krav til løfteinnretninger på høring med frist 01.05.2015. På øvrige områder kan vi motta og vurdere forslag.

Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis

Kapitlet gjelder sikkerhetskontroll av heis. Direktoratet vil vurdere å fjerne kravene til det eneste regulerte yrket i plan- og bygningsloven, de periodiske sikkerhetskontrollørene, og heller stille krav om akkreditering av sikkerhetskontrollorganene. Forslaget går altså ut på å til dels fjerne og til dels forenkle kravene i kap. 16.

Samsvar i krav til produkter/ bygningsdeler

I tillegg til forslagene til vurderinger på de enkelte kapitler kan direktoratet foreslå en gjennomgang av ulike krav til konkrete bygningsdeler som går igjen i flere kapitler, slik som krav til vindu og dør. En slik gjennomgang skal gjøres med henblikk på å harmonisere og forenkle kravene, slik at de blir enklere å etterleve.

Se den komplette listen over forenklinger, og få mer informasjon her.