Krav på et godt sted å bo

Gå til hovedinnhold

Krav på et godt sted å bo

Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” skal samle og målrette innsatsen slik at flere får et godt sted å bo.

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen slik at flere får et godt sted å bo.

Det er fem departementer som er ansvarlige for strategien: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Strategien fastsetter nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere. Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres.

Regjeringen har fastsatt konkrete resultatmål for å sikre at barn og unge bor bra.

- Målene er ambisiøse, men vi skal ikke undervurdere hva vi kan få til sammen. Når barn ikke bor bra, skal varsellampene lyse. Boligen og bomiljøet er viktig for barn og unge her og nå, men også for å for å sikre alle gode muligheter i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner.

Hvorfor en nasjonal strategi?

Strategien gir en samlet oversikt over et politikkområde der ansvar og oppgaver er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Samarbeid på tvers er avgjørende for å lykkes med det boligsosiale arbeidet. Et godt samarbeid forutsetter imidlertid at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Derfor tydeliggjør strategien ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet.

Selv om kommunene har nøkkelrollen, skal staten bidra. For å sikre en koordinert og samstemt stat skal direktoratene sammen utarbeide årlige tiltaksplaner og statusrapporter. Dette skal ikke skape mer byråkrati, men tvert imot forenkle, fornye og forbedre den innsatsen de allerede gjør i dag.

Fra ord til handling

Mange kommuner er i god gang med å utvikle et helhetlig og målrettet boligsosialt arbeid. Disse kommunene står for nytenkning, de tar et helhetlig grep om det boligsosiale arbeidet, og de måler resultater og effekter av jobben de gjør. Flere kommuner må følge etter og gjøre et boligsosialt løft.

Sammen med KS inviterer statsråden til en boligssosial lederkonferanse der strategien er tema. Konferansen er 12. mai og invitasjoner går ut til alle landets kommuner i dag.

- Det er et stort engasjement for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi vil rette en stor takk til alle kommunene og organisasjonene som har bidratt med innspill i utarbeidelsen av strategien. Vi er klare for innsats og ønsker alle lykke til i samarbeidet, sier Sanner.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer