Meglerens ansvar og oppgaver

Gå til hovedinnhold

Meglerens ansvar og oppgaver

Før du kjøper bolig er det visse opplysninger du har krav på å få fra eiendomsmegleren.

Loven om eiendomsmegling angir hva du som kjøper har rett til å få vite av megleren om en eiendom før du kjøper den. Opplysningene skal gis i en skriftlig oppgave fra megleren, i praksis i salgsoppgaven eller prospektet. Følgende punkter skal være med:

 

Registerbetegnelse og adresse

I tillegg til en postadresse, har alle eiendommer i Norge en registerbetegnelse. Med registerbetegnelse menes eiendommens matrikkelnummer. Dette består minimum av gårdsnummer og bruksnummer, eventuelt også festenummer eller seksjonsnummer. Alle eiendommer er oppført i GAB-registeret, som er det offisielle registeret over grunneiendommer, adresser og bygninger.

 Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Eierforhold

Det kan synes åpenbart, men ikke desto mindre er det viktig å bringe på det rene at selgeren virkelig er eiendommens rette eier. Det er meglerens ansvar å undersøke dette. Også eieformen skal oppgis, det vil si om det er sameie, eneie, selskapsandel eller annet.

 

Heftelser

En heftelse er en innskrenkning i eierens rett til eiendommen. En heftelse kan være en pengeheftelse eller en servitutt. Et eksempel på en pengeheftelse er at boligen er pantsatt, eller at den selges med forkjøpsrett. En servitutt innebærer at en annen person har rettigheter på din eiendom, for eksempel at naboen kan gå gjennom hagen din for å komme til sin eiendom. En negativ servitutt innebærer begrensninger for utnyttelsen av eiendommen, for eksempel at du ikke får bygge ut boligen som følge av en privatrettslig avtale. Det skal opplyses om alle heftelsene, enten de er tinglyst, eller ikke.

 

Tilliggende rettigheter

Dersom det følger rettigheter med eiendommen, skal du få vite om dem. En tilliggende rettighet kan være at det følger fiskeretter med eiendommen du skal kjøpe, eller at du har gangrett over naboeiendommen.  

 

Grunnareal

Med dette punktet menes grunnarealet på eiendommen, målt etter standard målemetode angitt i Norsk Standard 3940.

 

Bebyggelsens arealer og angivelse av alder og byggemåte

Tidligere opererte man med boligareal, men på grunn av uklare definisjoner på området, er man nå gått over til bruksareal. Bruksareal er enkelt forklart boligen målt innvendig, medregnet piper, kanaler og vegger som er smalere enn en halv meter.

Det skal også gis opplysninger om materialvalg, antall etasjer, antall rom, byggeår og så videre. Mer detaljerte opplysninger, som for eksempel om badet har membran eller ikke, inngår ikke her.

 

Ligningsverdi og offentlige avgifter

Avfallsgebyr, feieavgift, årsavgift for vann og kloakk og lignende er eksempler på offentlige avgifter. Ligningsverdien utgjør grunnlaget for beregningen av formuesskatten. Ligningsverdien skal ikke være høyere enn 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

 

Forholdet til endelige offentlige planer og til konsesjonslovgivningen

Du skal få vite om det dersom for eksempel kommunestyret eller fylkestinget har bestemt at eiendommen skal omreguleres til friluftsområde. Kravet om opplysninger gjelder i utgangspunktet planer som omfatter eiendommen du skal kjøpe, men god meglerskikk tilsier at du også får opplysninger om planer som gjelder eiendommer i nærheten. Når det gjelder eiendommens forhold til konsesjonslovgivningen, kan det for eksempel være at det følger boplikt med eiendommen. I så fall skal det også opplyses om dette.  

 

Borettslag, sameie og selskap

Dersom boligen du kjøper er en andel i borettslag, skal du dessuten få opplysninger om hvilke rettigheter og plikter som følger av avtalene og vedtektene for borettslaget. Hvis du kjøper en del av et sameie eller selskap, skal megleren gi deg opplysninger om regnskap og budsjett.

 

Ny lov på trappene

I skrivende stund er en ny lov om eiendomsmegling vedtatt, men forskriftene er ennå ikke klare. Loven vil trolig tre i kraft fra nyttår 2008. Den nye loven utvider meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt. I tillegg til de nevnte punktene, sier loven at megleren skal innhente og gi opplysninger om: 

  • Tinglyste forpliktelser
  • Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål
  • Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
  • Spesifikasjon over faste løpende kostnader

 

Hvis kjøpesummen er fastsatt, sier loven videre at kjøperen skal få se en totalkostnad som omfatter alle gebyr og avgifter og øvrige kostnader. Er kjøpesummen ikke fastsatt, skal megler oppgi en samlet oppstilling over prisantydning og alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader. Megleren skal dessuten opplyse kjøperen om sin egen betaling for oppdraget.

 

For andelsboliger vil det også bli skjerpede krav til at kjøper får skriftlige opplysninger om blant annet fellesgjeld og felleskostnader, rettigheter og forpliktelser, regnskap og budsjett.