Styregodtgjørelse og skatt

Gå til hovedinnhold

Styregodtgjørelse og skatt

Mange har styreverv i sameiet eller borettslaget, og får et mindre honorar for dette. Er dette skattepliktig?

Publisert:

Hovedregelen i skatteloven § 5-1 er at enhver fordel vunnet ved arbeid er en skattpliktig inntekt. Det er videre presisert i § 5-10 bokstav b at skatteplikten omfatter honorar for styrearbeid. Dette gjelder selv om det dreier seg om et boligsameie eller borettslag.

Det fremgår imidlertid av skattelAdvokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseiernes Landsforbundoven § 15 første ledd bokstav i at arbeidsvederlag som ikke er virksomhetsinntekt og som er under grensen for lønnsinnberetning, ikke er skattepliktig. Samleforskrift om tredjeparts opplysningsplikt av 18.9.2013 nr. 1092 § 5-2-1 sier at når «samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1 000 er ikke dette omfattet av opplysningsplikten». Inntekten er altså skattefri dersom honoraret fra én oppdragsgiver ikke overstiger kr 1 000.

Spørsmålet er da hvem et styrehonorar anses å komme fra, altså hvem er oppdragsgiver? Et borettslag er et selskap, og er derfor et eget rettssubjekt. Rettslig sett er altså borettslaget oppdragsgiver overfor styremedlemmet. Laget er da også den som formelt sett yter honoraret. Overstiger følgelig styrehonoraret til et styremedlem i borettslag kr 1000 utløser det altså skatteplikt for styremedlemmet.

I sameier har svaret vært noe mer uklart. Årsaken er at et sameie, i motsetning til borettslag, ikke er et selvstendig rettssubjekt. Styremedlemmene er derfor formelt sett ikke representanter for sameiet, men for hver enkelt sameier. Skattedirektoratet vurderte det derfor dithen at styremedlemmer i sameier kunne motta inntil kr 1000 fra hver enkeltsameier – uten at dette medførte skatt på honoraret. I sameier med mange sameiere ville dette innebære at man som styremedlem kunne motta mange tusen kroner i skattefritt styrehonorar. Finansdepartementet har imidlertid gått imot dette synspunktet, og har uttrykt at man ikke ønsker å forskjellsbehandle borettslag og sameier. Departementets begrunnelse er at det ikke er noe i veien for at sameier i enkelte situasjoner kan behandles som et selvstendig rettssubjekt. De konkludert derfor med at styrehonorar i sameier, på linje med honorarer i borettslag, kommer fra sameiet. Dette har den følge at idet honoraret overstiger kr 1 000, må styremedlemmer også i sameier innberette og svare skatt av hele honoraret. Uttalelsen fra Finansdepartementet kan leses her: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/tolkningsuttalelse-om-skatteplikt-pa-god/id486904/

Selv om det er få som tjener seg rike på å være styremedlemmer i boligselskaper, er nok honorarene ofte høyere enn 1 000 kroner i året. Følgen er altså at de fleste styremedlemmer må betale skatt av godtgjørelsen.