Betaling av egenandel ved bruk av bygningsforsikring i borettslag og eierseksjonssameier

Gå til hovedinnhold

Betaling av egenandel ved bruk av bygningsforsikring i borettslag og eierseksjonssameier

Hvem som skal betale egenandel ved bruk av bygningsforsikring er ikke direkte regulert i borettslagsloven eller eierseksjonsloven.

Publisert:

 


Advokat Yana Beate Totland i Huseiernes Landsforbund

I vurderingen av hvor denne kostnaden skal plasseres bør man sondre mellom de ulike faktiske situasjonene man kan ha i forbindelse med en skade. Noen skader rammer kun seksjonseiers/andelseiers vedlikeholdssfære, og noen skader rammer også fellesarealet (herunder skader som rammer andre seksjoner/andelsleiligheter i tillegg til den seksjonen/andelen skaden oppstod).

Kostnader til utbedring av skade som kun rammer fellesareal må regnes som en felleskostnad og egenandelen må da dekkes av sameiet eller borettslaget etter den brøken som gjelder for betaling av felleskostnader.

Vi vil i det følgende gjennomgå problemstillingen med utgangspunkt i de ulike faktiske typetilfellene først for borettslag og så for eierseksjonssameier etter følgende systematikk;

  • Borettslag

-       Skade kun på andelseiers egen leilighet

-       Skader som rammer både den delen andelseier har vedlikeholdsansvar for  og den delen av bygningen borettslaget har vedlikeholdsansvar for

  • Eierseksjonssameier

-       Skade rammer kun egen seksjon

-       Skade rammer egen seksjon og fellesarealer

Betaling av egenandel i borettslag

Skade kun på andelseiers egen leilighet;

Synspunktet her bør være at borettslagslovens ansvarsfordeling etter § 5-12 og § 5-17 blir avgjørende for hvor kostnaden til egenandel skal plasseres. Hva andelseieren har vedlikeholdsansvaret for fremgår først og fremst av borettslagslovens § 5-12. Dette omfatter blant annet alt utstyr og innvendige rør, ledninger og flater i leiligheten.

 At andelseieren har vedlikeholdsplikt, innebærer også at han/hun plikter å dekke alle kostnadene knyttet til vedlikeholdet. Dersom en skade oppstår inne i andelseiers leilighet og ikke rammer fellesarealene, bør derfor andelseier dekke egenandelen ved bruk av bygningsforsikringen.

 Skader som rammer både den delen andelseier har vedlikeholdsansvar for og den delen av bygningen borettslaget har vedlikeholdsansvar for;

Synspunktet her er at når skaden også rammer fellesareal som må utbedres, er det snakk om et felles problem og egenandelen bør regnes som en felleskostnad.

Dersom man skal kunne kreve at andelseier dekker egenandelen, må man ha et grunnlag for dette. Et slikt grunnlag finner vi i borettslagsloven § 5-13, der det fremgår at borettslaget kan kreve erstatning for tap som følge av at andelseieren ikke oppfyller sine vedlikeholdsplikter etter borettslagsloven § 5-12.

Dersom det foreligger brudd på bestemmelsen i borettslagsloven § 5-12, kan borettslaget kreve egenandelen erstattet av andelseier med hjemmel i denne bestemmelsen.

Andelseieren skal holde boligen i forsvarlig stand. Det må foretas en vurdering av om andelseier har opptrådt forsvarlig i forhold til hans/hennes vedlikeholdsansvar. Dersom det ikke er noe å klandre andelseier, og det ikke foreligger brudd på vedlikeholdsplikten foreligger det heller ikke grunnlag for å kreve egenandelen erstattet.

Dersom det dreier seg om bevismessige vanskelige saker knyttet til hva som er skadeårsaken anbefaler vi at borettslaget ikke bruker tid og ressurser på en konflikt med andelseier, men heller anser egenandelen som en fellesutgift. Også ved tilfeldig skade (innbrudd, naturkatastrofe o.l.) som rammer både andelsleiligheten og fellesareal bør egenandelen anses som en fellesutgift og dekkes gjennom felleskostnadene.

Egenandel i eierseksjonssameier

Skade rammer kun egen seksjon;

Dersom en skade kun rammer en seksjon (innenfor grensene for bruksenheten) bør synspunktet for ansvar for betaling av egenandel være det samme som borettslaget – seksjonseier har ansvaret for kostnader knyttet til vedlikehold av sin vedlikeholdssfære. Seksjonseiers vedlikeholdssfære er definert av grensene for bruksenheten, jf. eierseksjonsloven § 20.

Kostnader som knytter seg til den enkelte bruksenhet er en særkostnad som skal dekkes av seksjonseier, jf. eierseksjonsloven § 23.

Skade rammer egen seksjon og fellesarealer;

Synspunktet bør være det samme for eierseksjonssameier som for borettslaget; sameiet må ha et grunnlag for å kunne kreve egenandelen dekket (skade som også rammer fellesareal er et felles problem).

Sameier må ha opptrådt uaktsomt for at sameiet skal kunne kreve egenandelen erstattet av seksjonseier. Seksjonseier har vedlikeholdsplikten for sin seksjon, jf. eierseksjonsloven § 20. Dersom en seksjonseier har misligholdt sin vedlikeholdsplikt, vil han eller hun som regel også kunne anses for å ha opptrådt uaktsomt.

Men dersom det er vanskelig å dokumentere uaktsomhet, bør sameiet betale egenandelen slik at man unngår å bruke store ressurser på denne uenigheten.

OBS: Fra 1. januar 2018 har det kommet ny eierseksjonslov som kopierer erstatningsreglene fra borettslagsloven. Der skade rammer egen seksjon og fellesarealer blir derfor løsningen på hvem som skal betale egenandel den samme for eierseksjonssameier som for borettslag. Vi viser derfor til det vi har skrevet om dette lengre opp i artikkelen.